INSTYTUCJE POMOCOWE, DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  Rejon Os. Jagiellońskie ul. Sienkiewicza 68 tel: (41) 343 16 05

  Punkt Informacyjno-Interwencyjny (41) 331 25 24 wew. 230

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel:(41) 368 18 67

  Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych tel: (41) 368 18 74
  czynny od godz. 8.00- 18.00

 2. Miejski Telefon Zaufania ,, Stop Przemocy” czynny całodobowo tel: 195 13

 3. Telefon Zaufania dla Osób w Kryzysie czynny całodobowo tel: 195 25

 4. IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia
  w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
  , ul. Malików 146a, 25-639 Kielce tel: (41) 349 58 97

 5. Miejski Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Kiecach

 6. ul. Urzędnicza 16 tel: (41) 36 76 728

 7. II Komisariat Policji w Kielcach u. Kołłątaja 4 tel: dyżurny -(41) 349 31 60 (czynny całą dobę), Kierownik Rewiru Dzielnicowych - (41) 349 31 93

 8. Komenda Miejska Policji w Kielcach ul. Wesoła 43, tel:(41) 349 33 10

 9. Stowarzyszenie ,, Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36,
  tel: (41) 36 69 400

 10. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
  ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce tel: (41) 36 76 302

  Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 41 36-76-788

 11. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel: 800 12 12 12

 12. Rzecznik Praw Dziecka tel: (22) 583 66 00

 13. Infolinia dla nauczycieli i rodziców tel: 800 100 100

 14. Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży tel: 507 832 731
  czynny od godz.19.00 do godz. 21.00

 15. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia”

  Poradnia telefoniczna (22) 668 70 00 http://www.niebieskalinia.pl

 16. Telefon alarmowy ( policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna) 112

..........................................................................................................................................................

Plan zajęć uczniów szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

- link poniżej

/sites/default/files/plan_zajec_0.pdf

..............................................................................................................................................................

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej oferuje uczniom następujące zajęcia pozalekcyjne:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zjęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia rewalidacyjne,

- zajęcia socjoterapeutyczne,

- zajęcia logopedyczne,

- sks.

..................................................................................................................................................................................................

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

Podział  roku szkolnego 2020/2021 na półrocza:

 1. I półrocze roku szkolnego 2020/2021 – 01.09.2020 r.- 31.01.2021r.
 2. II półrocze roku szkolnego 2020/2021 – 01.02.2021 r. -  25.06.2021 r.

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Zdarzenia

 

Terminy

 

Uwagi

 

1. Początek zajęć szkolnych.

 

2. Koniec zajęć szkolnych.

 

3. Zimowa przerwa świąteczna.

 

4. Termin ferii zimowych.

 

5.  Wiosenna przerwa świąteczna.

 

6.  Rekolekcje wielkanocne.

 

 

 

 

7. Egzamin ósmoklasisty

- dodatkowy termin egzaminu.

 

 

8.  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych .

 

 

 

9. Propozycje ocen.

 

 

10 Wystawianie ocen.

 

 

11. Rady klasyfikacyjne.

 

 

12. Rady plenarne.

01.09.2020 r.

 

25.06.2021 r.

 

23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.

 

15.02.2021 r. –28.02.2021 r.

 

09.04.2020 r. - 14.04.2020 r.

 

Termin rekolekcji wielkopostnych zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem.

 

25 – 27.05.2021 r.

16 – 18.06.2021 r.

 

 

02.11.2020

04.01- 05.01 2021

25.05 – 28.05.2021

04.06.2021

 

do 18.12.2020 r.

do 21.05.2021 r.

 

do 15.01.2021 r.

do 14.06.2021 r.

 

20.01.2021 r.

16.06.2021 r.

 

03.02.2021 r.

30.06.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

 

 1. Spotkania z rodzicami, w okresie obostrzeń epidemicznych, odbywają się
  w formie online w godzinach:
 • 16.30 – klasy I - III
 • 17.15 – klasy IV – VIII
 1. Na każdym zebraniu z rodzicami obecni są wszyscy nauczyciele.

 

Data

Tematyka

16 września 2020 r.

 

 

 

 1. Zapoznanie rodziców z:
 1. z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie (planem pracy wychowawcy);
 2. planem pracy Szkoły (m.in. kalendarz dni wolnych
  od nauki);
 3. tematyką zajęć WDŻ (podpisanie kart).
 1. Wybór oddziałowej rady rodziców i wyborze Rady Rodziców (w tym samym dniu).
 2. Przypomnienie zawartości strony internetowej Szkoły – zakładka z informacjami dla rodziców (regulaminy, Statut, kalendarz roku szkolnego , harmonogram spotkań
  z rodzicami, itp.).
 3. Omówienie zasad poszanowania podręczników rządowych (m.in. zasady korzystania przez inne roczniki ).
 4. Inne sprawy bieżące, w tym kwestia funkcjonowania uczniów w klasie i szkole i zaproszenie rodziców na wszystkie uroczystości szkolne.

 

 

 

                W okresie obostrzeń związanych z COVID-19 zebrania z rodzicami (poza zebraniem wrześniowym) odbywać się będą na zasadzie indywidualnych kontaktów      z nauczycielami, przy wykorzystaniu dostępnych środków komunikacji i zaleceń wynikających z procedury bezpieczeństwa obowiązującej w SP nr 7.

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Zimna 16, tel: 41 36 76 187, mail: zso29kielce@onet.eu

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 4136 76 187 lub adresem email (adres email): zso29kielce@onet.eu

 3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 4. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okresy określone w Instrukcji składnicy akt obowiązującej w SP7 w Kielcach.

 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator Danych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Hanna Skrzek