INSTYTUCJE POMOCOWE, DO KTÓRYCH MOŻNA SIĘ ZGŁOSIĆ O WSPARCIE W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

  Rejon Os. Jagiellońskie ul. Sienkiewicza 68 tel: (41) 343 16 05

  Punkt Informacyjno-Interwencyjny (41) 331 25 24 wew. 230

  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel:(41) 368 18 67

  Telefon Zaufania w Sprawach Rodzinnych tel: (41) 368 18 74
  czynny od godz. 8.00- 18.00

 2. Miejski Telefon Zaufania ,, Stop Przemocy” czynny całodobowo tel: 195 13

 3. Telefon Zaufania dla Osób w Kryzysie czynny całodobowo tel: 195 25

 4. IV Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia
  w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Kielcach
  , ul. Malików 146a, 25-639 Kielce tel: (41) 349 58 97

 5. Miejski Zespół Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Kiecach
  ul. Urzędnicza 16 tel: (41) 36 76 728

 6. II Komisariat Policji w Kielcach u. Kołłątaja 4 tel: dyżurny -(41) 349 31 60 (czynny całą dobę), Kierownik Rewiru Dzielnicowych - (41) 349 31 93

 7. Komenda Miejska Policji w Kielcach ul. Wesoła 43, tel:(41) 349 33 10

 8. Stowarzyszenie ,, Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36,
  tel: (41) 36 69 400

 9. Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji
  ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 65, 25-432 Kielce tel: (41) 36 76 302

  Rejestracja Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii 41 36-76-788

 10. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka tel: 800 12 12 12

 11. Rzecznik Praw Dziecka tel: (22) 583 66 00

 12. Infolinia dla nauczycieli i rodziców tel: 800 100 100

 13. Wakacyjny Telefon Zaufania dla Młodzieży tel: 507 832 731
  czynny od godz.19.00 do godz. 21.00

 14. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia”

  Poradnia telefoniczna (22) 668 70 00 http://www.niebieskalinia.pl

 15. Telefon alarmowy ( policja, pogotowie ratunkowe, straż pożarna) 112

..........................................................................................................................................................

Plan zajęć uczniów szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

- link poniżej

/sites/default/files/plan_zajec_0.pdf

..............................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Zimna 16, tel: 41 36 76 187, mail: zso29kielce@onet.eu

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 4136 76 187 lub adresem email (adres email): zso29kielce@onet.eu

 3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 4. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okresy określone w Instrukcji składnicy akt obowiązującej w SP7 w Kielcach.

 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator Danych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Urszula Pyk