Plan pracy szkoły

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

  1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Zimna 16, tel: 41 36 76 187, mail: zso29kielce@onet.eu

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 4136 76 187 lub adresem email (adres email): zso29kielce@onet.eu

  3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

  4. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okresy określone w Instrukcji składnicy akt obowiązującej w SP7 w Kielcach.

  5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator Danych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Urszula Pyk

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH

Podział roku szkolnego 2017/2018 na półrocza:

  1. I półrocze roku szkolnego 2017/2018 – 04.09.2017 r.- 31.01.2018 r.

  2. II półrocze roku szkolnego 2017/2018 – 01.02.2018 r. - 22.06.2018 r.

 

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

Zdarzenia Terminy Uwagi

1. Poczatek zajęć szkolnych

04.09.2017 r.  
2. Koniec zajęć szkolnych 22.06.2018 r.  

3. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.  
4. Termin ferii zimowych 12.02.2018 r. –25.02.2018 r.  
5. Wiosenna przerwa świateczna 29.03.2018 r. -03.04.2018 r.  
6. Rekolekcje Wielkanocne

Termin rekolekcji wielkopostnych zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu

z Ks. Proboszczem.

 
7. Egzaminy Gimnazjalne - dodatkowy termin egzaminu Daty podane będą
w późniejszym terminie
 
8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

02.11.2017 r.; 03.11.2017 r.

3 dni w terminie egzaminu gimnazjalnego

02.05.2018 r.; 04.05.2018 r.;

01.06.2018 r.

 

 

 

 

Podział roku szkolnego 2016/2017 na półrocza:

I półrocze roku szkolnego 2016/2017 – 01.09.2016 r.- 20.01.2017 r.

II półrocze roku szkolnego 2016/2017 – 23.01.2017 r. - 23.06.2017 r.

 

Lp Zdarzenia Terminy Uwagi

Organizacja roku szkolnego 2016/2017

1 Początek zajęć szkolnych 01.09.2016 r.  
2 Koniec zajęć szkolnych 23.06.2017 r.  
3 Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2016 r. – 31.12.2016 r.  
4 Termin ferii zimowych 30.01.2017 r. – 12.02.2017 r.  
5 Wiosenna przerwa świąteczna 13.04.2017 r. -18.04.2017 r.  
6 Rekolekcje wielkanocne

Termin rekolekcji wielkopostnych
zostanie podany do wiadomości po uzgodnieniu z Ks. Proboszczem.

 
7

Egzaminy gimnazjalne
- dodatkowy termin egzaminu

19 – 21.04.2017 r.

01, 02, 05.06.2017 r.

G 1 i SP 7

 
8 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2016 r.

3 dni w terminie egzaminu gimnazjalnego

02.05.2017 r.

16.06.2017 r.