REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PRACY ŚWIETYLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH UL. ZIMNA 16

ROK 2021/2022

 

/sites/default/files/u5/regulamin_swietlicy.doc

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7

PODSTAWOWE ZADANIA ŚWIETLICY

 1. Bezwzględne przestrzeganie zasad sanitarnych obowiązujących w szkole od 1 września 2020 roku.

 1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.

 1. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 1. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach świetlicy, w małych salkach gimnastycznej oraz na dużej sali, w salach lekcyjnych, na boiskach szkolnych .

 1. Ujawnianie i rozwijania pasji zainteresowań i uzdolnień poprzez przemyślane organizowanie zajęć w tym zakresie.

 1. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.

 1. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 1. Kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

 1. Wyrabianie nawyków codziennej higieny oraz dbałości o zdrowie.

 1. Szczegółowe zadania i cele zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy na dany rok szkolny.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Do świetlicy szkolnej są przyjmowane dzieci z klas I-IV, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. W pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie rodziców pracujących, sieroty, uczniowie z rodzin niepełnych, uczniowie z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

 2. W uzasadnionych przypadkach , w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z klas starszych.

 3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub przyczyn losowych (np. spóźnienie rodzica).

 4. Rodzice dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii wdż i przebywają w tym czasie na świetlicy są zobowiązane także do złożenia wniosku o czasowy pobyt dziecka.

 5. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie czytelnie wypełnionego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) składanego corocznie w świetlicy szkolnej lub sekretariacie szkoły w terminie do 10 kwietnia na kolejny rok szkolny.

 6. Każda zmiana nr telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana nauczycielowi w świetlicy.

 7. Procedury dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy określa oddzielny dokument z którym są zapoznawani rodzice.

 8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na klasyfikacyjną ocenę zachowania.

Nauczyciele świetlicy dokonują wpisów w e-dzienniku świetlicy dzienniczkach ucznia dotyczących zarówno właściwego jak i niewłaściwego zachowania ucznia podczas zajęć i pobytu w świetlicy.

 1. Należy zachować zasady bezpieczeństwa podczas epidemii koronowirusa SARS CoV 2 wywołującego chorobę COVID 19 i bezwzględnie nie należy przyprowadzać do świetlicy dzieci, które są chore.

REGULAMIN ZACHOWANIA DZIECI W ŚWIETLICY

Świetlica to nasz wspólny dom, od nas zależy czy będziemy się w nim czuli bezpiecznie i dobrze

 1. Stosujemy standardy higieny obowiązujące podczas reżimu sanitarnego – zakrywamy usta przy kaszlnięciu, nos przy kichnięciu, często myjemy ręce, unikamy dotykania okolic oczu, nosa, ust.

 2. Pamiętajmy o uśmiechu i o „czarodziejskich” słowach - Dzień dobry; Do widzenia; Dziękuję; Przepraszam; Proszę.

 3. Po wejściu do świetlicy tornistry i plecaki układamy na półkach i wpisujemy się na liście obecności.

 4. W świetlicy mówimy półgłosem, nie krzyczymy, nie biegamy, zachowujemy bezpieczną odległość.

 5. Dbamy o porządek, estetyczny wygląd pomieszczenia.

 6. Nie korzystamy z gier, zabawek i klocków.

 7. Nie przynosimy z domu gier i zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów do świetlicy.

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY Z ZACHOWANIEM ZASAD SANITARNYCH MAJĄ PRAWO DO:

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy oraz starszych koleżanek z Rady Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej w odrabianiu lekcji z zachowaniem bezpiecznej odległości i pokonywaniu trudności w nauce.

 2. Rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy, a nawet prowadzić je samodzielnie pod kontrolą wychowawcy.

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Przestrzegania higieny w reżimie sanitarnym – zachowywania odległości, mycia rąk po wejściu do szkoły, przed posiłkiem i po skorzystaniu z toalety oraz korzystania z środków dezynfekcyjnych.

 2. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców, koleżanek i kolegów, przynoszenia własnych przyborów szkolnych i nie pożyczania koleżankom i kolegom.

 3. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wychowawców.

 4. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.

 5. Słuchania, dostosowywania się do propozycji wychowawców świetlicy.

 6. Zachowania zasad sanitarnych obowiązujących podczas epidemii koronowirusa SARS CoV 2 wywołującego chorobę COVID 19 oraz dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

 7. Każdorazowego informowania nauczyciela w świetlicy o wyjściu do toalety , SU „Dziupla”, biblioteki.

 8. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za celowe zniszczenia.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

O każdej nagrodzie udzielanej uczniowi informowani są rodzice.

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.

 2. Pochwała w dzienniczku, e-dzienniku.

 3. Pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy i całej klasy.

 4. Przyznanie uczniowi plakietki „ JESTEM SUPER”

 5. Podniesienie oceny zachowania.

 6. Dyplom na zakończenie roku szkolnego i nagroda rzeczowa

KARY

O każdej wymierzonej karze na bieżąco informowani są rodzice.

 1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

 2. Informacja wpisana do dzienniczka, e-dziennika.

 3. Informacja przekazana wychowawcy klasy.

 4. Przekazanie informacji o niewłaściwym zachowaniu do pedagoga szkolnego, zwłaszcza w sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci przebywających w świetlicy.

 5. Powiadomienie dyrektora szkoły o zachowaniu ucznia.

 6. Obniżenie oceny zachowania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCEDURA DOTYCZĄCA WARUNKÓW ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KIELCACH UL. ZIMNA 16.

 

/sites/default/files/u5/procedura_dotyczaca_warunkow_odbierania_dziecka.docx

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są przyprowadzane do świetlicy i odbierane osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów) ze świetlicy szkolnej.

 2. Dziecko przyprowadzane do szkoły przed godzinami pracy nauczycieli świetlicy pozostaje na korytarzu i powinno mieć złożoną pisemną informację od rodziców (prawnych opiekunów) o pobycie bez opieki do czasu rozpoczęcia funkcjonowania świetlicy.

 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.

 4. Dziecko przychodzące do świetlicy zgłasza swoją obecność nauczycielowi celem zapisu na listę obecności, tak przed lekcjami jak po lekcjach.

 5. Nazwisko osoby innej niż rodzice (prawni opiekunowie) odbierającej dziecko ze świetlicy musi być wskazane we wniosku, który powinien być wypełniony przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

 6. Podczas wychodzenia dziecka do domu - osoba odbierająca, po wejściu do szkoły, winna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, posiadać osłonę ust i nosa. Rodzice zobowiązani są o przekazanie powyższych zasad reżimu sanitarnego wszystkim osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły. Osoba odbierająca ma obowiązek wpisać godzinę wyjścia z dzieckiem ze świetlicy, wpisać swoje imię i nazwisko - złożyć swój podpis.

 7. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną we wniosku, dziecko musi posiadać pisemne jednorazowe upoważnienie czytelnie podpisane przez rodziców (prawnych opiekunów), lub musi na liście obecności dotyczącej danego dnia posiadać adnotację o takowym odbiorze, napisaną przez rodziców.

 8. Informacja o jednorazowym samodzielnym powrocie ucznia do domu, winna znajdować się na luźnej kartce i być potwierdzona czytelnym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

 9. W wyjątkowych sytuacjach losowych – nauczyciel może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicami, pozwolić na odebranie dziecka przez osobę wskazaną telefonicznie przez rodzica (opiekuna). Osoba ta wypisuje oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą sprawdza dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem spisując wszystkie zawarte tam dane.

 10. Uczniowie sześcioletni mogą być odbierani wyłącznie przez osoby pełnoletnie!

 11. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może znajdować się w stanie nietrzeźwości lub być pod wpływem innych środków odurzających. Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce wówczas nauczyciel nie może dać dziecka takiej osobie. Nauczyciel kontaktuje się z inną osobą upoważnioną we wniosku do odbioru dziecka i czeka na przybycie tej osoby celem oddania mu pod opiekę ucznia szkoły. O zaistniałej sytuacji informuje dyrektora szkoły, kierownika świetlicy, pedagoga oraz odpowiednie jednostki. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel musi sporządzić notatkę służbową. Jeżeli nauczyciel nie może nawiązać takiego kontaktu wówczas wzywa policję. Uczeń pozostaje pod opieką nauczyciela, a policja ustala miejsce pobytu opiekunów. Po ustaleniu miejsca pobytu rodzica (prawnego opiekuna) policja w obecności nauczyciela przekazuje dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi). W przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu rodziców (prawnych opiekunów) dziecko przekazane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo wychowawczy.

 12. Dzieci powinny być odebrane ze świetlicy do godziny 1630.

 13. Jeżeli jedno z rodziców chce zastrzec we wniosku przyjęcia do świetlicy zakaz odbioru dziecka przez drugiego rodzica, musi dostarczyć dokument sądowy, który uzasadnia wyżej wymienione żądanie.

 14. Podczas trwania epidemii koronowirusa SARS CoV 2 dzieci, u których zaistnieje podejrzenie choroby po powiadomieniu Dyrektora będą izolowane i natychmiast zostaną powiadamiani rodzice o konieczności odbioru dziecka.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN PRACY ŚWIETYLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

W KIELCACH UL. ZIMNA 16

ROK 2019/2020

 

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7.

 

PODSTAWOWE ZADANIA ŚWIETLICY

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.

 1. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 1. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach świetlicy, w małych salkach gimnastycznej oraz na dużej sali, w salach lekcyjnych, na boiskach szkolnych.

 1. Ujawnianie i rozwijania pasji zainteresowań i uzdolnień poprzez przemyślane organizowanie zajęć w tym zakresie.

 1. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.

 1. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 1. Kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

  8. Wyrabianie nawyków codziennej higieny oraz dbałości o zdrowie.

 1. Szczegółowe zadania i cele zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy na dany rok szkolny.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Do świetlicy szkolnej są przyjmowane dzieci z klas I-IV, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. W pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie rodziców pracujących, sieroty, uczniowie z rodzin niepełnych, uczniowie z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

 2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z klas starszych.

 3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub przyczyn losowych (np. spóźnienie rodzica).

 4. Rodzice dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii wdż i przebywają w tym czasie na świetlicy są zobowiązane także do złożenia wniosku o czasowy pobyt dziecka.

 5. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie czytelnie wypełnionego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) składanego corocznie w świetlicy szkolnej lub sekretariacie szkoły w terminie do 10 kwietnia na kolejny rok szkolny.

 6. Każda zmiana nr telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana nauczycielowi w świetlicy.

 7. Procedury dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy określa oddzielny dokument z którym są zapoznawani rodzice.

 8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na klasyfikacyjną ocenę zachowania. Nauczyciele świetlicy dokonują wpisów w dzienniczkach ucznia dotyczących zarówno właściwego jak i niewłaściwego zachowania ucznia podczas zajęć i pobytu w świetlicy.

 9. Nie należy przyprowadzać do świetlicy dzieci, które są chore.

 

REGULAMIN ZACHOWANIA DZIECI W ŚWIETLICY

 

Świetlica to nasz wspólny dom, od nas zależy czy będziemy się w nim czuli bezpiecznie i dobrze

 

 1. Pamiętajmy o uśmiechu i o „czarodziejskich” słowach - Dzień dobry; Do widzenia; Dziękuję; Przepraszam; Proszę.

 2. Po wejściu do świetlicy tornistry i plecaki układamy na półkach i wpisujemy się na liście obecności.

 3. W świetlicy mówimy półgłosem.

 4. Nie krzyczymy, nie biegamy.

 5. Dbamy o porządek, estetyczny wygląd pomieszczenia.

 6. Szanujemy gry i zabawki, zepsute staramy się wspólnie naprawić.

 7. Nie wynosimy do domu gier i zabawek ze świetlicy.

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY MAJĄ PRAWO DO:

 

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy oraz starszych koleżanek z Rady Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej w odrabianiu lekcji, pokonywaniu trudności w nauce.

 2. Rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy, a nawet prowadzić je samodzielnie pod kontrolą wychowawcy.

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 

 1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców, koleżanek i kolegów.

 2. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wychowawców.

 3. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.

 4. Słuchania i dostosowywania się do propozycji zajęć wychowawców świetlicy.

 5. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

 6. Każdorazowego informowania nauczyciela w świetlicy o wyjściu do toalety , SU „Dziupla”, biblioteki.

 7. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za celowe zniszczenia.

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 

O każdej nagrodzie udzielanej uczniowi informowani są rodzice.

 

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.

 2. Pochwała w dzienniczku, e-dzienniku.

 3. Pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy i całej klasy.

 4. Przyznanie uczniowi plakietki „ JESTEM SUPER”.

 5. Podniesienie oceny zachowania.

 6. Dyplom na zakończenie roku szkolnego i nagroda rzeczowa.

 

KARY

 

O każdej wymierzonej karze na bieżąco informowani są rodzice.

 

 1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

 2. Informacja wpisana do dzienniczka, e-dzienniku.

 3. Informacja przekazana wychowawcy klasy.

 4. Przekazanie informacji o niewłaściwym zachowaniu do pedagoga szkolnego, zwłaszcza w sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci przebywających w świetlicy.

 5. Powiadomienie dyrektora szkoły o zachowaniu ucznia.

 6. Obniżenie oceny zachowania.