REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY ROKU SZKOLNYM 2019/2020

REGULAMIN PRACY ŚWIETYLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

W KIELCACH UL. ZIMNA 16

 

Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą przeznaczoną dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7.

 

PODSTAWOWE ZADANIA ŚWIETLICY

 

 1. Zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.

 1. Organizowanie zajęć w grupach, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

 1. Organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy ruchowe w pomieszczeniach świetlicy, w małych salkach gimnastycznej oraz na dużej sali, w salach lekcyjnych, na boiskach szkolnych.

 1. Ujawnianie i rozwijania pasji zainteresowań i uzdolnień poprzez przemyślane organizowanie zajęć w tym zakresie.

 1. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego.

 1. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

 1. Kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej.

  8. Wyrabianie nawyków codziennej higieny oraz dbałości o zdrowie.

 1. Szczegółowe zadania i cele zawarte są w planie pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy na dany rok szkolny.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Do świetlicy szkolnej są przyjmowane dzieci z klas I-IV, które nie mają zapewnionej opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. W pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie rodziców pracujących, sieroty, uczniowie z rodzin niepełnych, uczniowie z rodzin wielodzietnych lub będących w trudnej sytuacji materialnej i bytowej.

 2. W uzasadnionych przypadkach, w miarę wolnych miejsc, ze świetlicy mogą również korzystać dzieci z klas starszych.

 3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub przyczyn losowych (np. spóźnienie rodzica).

 4. Rodzice dzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii wdż i przebywają w tym czasie na świetlicy są zobowiązane także do złożenia wniosku o czasowy pobyt dziecka.

 5. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie czytelnie wypełnionego wniosku przez rodziców (prawnych opiekunów) składanego corocznie w świetlicy szkolnej lub sekretariacie szkoły w terminie do 10 kwietnia na kolejny rok szkolny.

 6. Każda zmiana nr telefonu, adresu bądź osoby upoważnionej do odbioru dziecka powinna być niezwłocznie przekazana nauczycielowi w świetlicy.

 7. Procedury dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy określa oddzielny dokument z którym są zapoznawani rodzice.

 8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na klasyfikacyjną ocenę zachowania. Nauczyciele świetlicy dokonują wpisów w dzienniczkach ucznia dotyczących zarówno właściwego jak i niewłaściwego zachowania ucznia podczas zajęć i pobytu w świetlicy.

 9. Nie należy przyprowadzać do świetlicy dzieci, które są chore.

 

REGULAMIN ZACHOWANIA DZIECI W ŚWIETLICY

 

Świetlica to nasz wspólny dom, od nas zależy czy będziemy się w nim czuli bezpiecznie i dobrze

 

 1. Pamiętajmy o uśmiechu i o „czarodziejskich” słowach - Dzień dobry; Do widzenia; Dziękuję; Przepraszam; Proszę.

 2. Po wejściu do świetlicy tornistry i plecaki układamy na półkach i wpisujemy się na liście obecności.

 3. W świetlicy mówimy półgłosem.

 4. Nie krzyczymy, nie biegamy.

 5. Dbamy o porządek, estetyczny wygląd pomieszczenia.

 6. Szanujemy gry i zabawki, zepsute staramy się wspólnie naprawić.

 7. Nie wynosimy do domu gier i zabawek ze świetlicy.

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY MAJĄ PRAWO DO:

 

 1. Korzystania z pomocy wychowawców świetlicy oraz starszych koleżanek z Rady Wzajemnej Pomocy Koleżeńskiej w odrabianiu lekcji, pokonywaniu trudności w nauce.

 2. Rozwijania swoich zainteresowań i pasji.

 3. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i sprzętu audiowizualnego.

 4. Opieki wychowawczej, życzliwego i podmiotowego traktowania.

 5. Uczniowie mogą zgłaszać pomysły zajęć i ich tematy, a nawet prowadzić je samodzielnie pod kontrolą wychowawcy.

 

UCZNIOWIE KORZYSTAJĄCY ZE ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 

 1. Nienagannego i należytego zachowania się w świetlicy wobec wychowawców, koleżanek i kolegów.

 2. Uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez wychowawców.

 3. Zachowywania się tak, by nie przeszkadzać innym w zabawie i nauce.

 4. Słuchania i dostosowywania się do propozycji zajęć wychowawców świetlicy.

 5. Dbania o czystość osobistą i estetyczny wygląd świetlicy.

 6. Każdorazowego informowania nauczyciela w świetlicy o wyjściu do toalety , SU „Dziupla”, biblioteki.

 7. Poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za celowe zniszczenia.

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY

 

O każdej nagrodzie udzielanej uczniowi informowani są rodzice.

 

 1. Wyróżnienie przez wychowawcę na forum grupy.

 2. Pochwała w dzienniczku, e-dzienniku.

 3. Pochwała udzielona wobec wychowawcy klasy i całej klasy.

 4. Przyznanie uczniowi plakietki „ JESTEM SUPER”.

 5. Podniesienie oceny zachowania.

 6. Dyplom na zakończenie roku szkolnego i nagroda rzeczowa.

 

KARY

 

O każdej wymierzonej karze na bieżąco informowani są rodzice.

 

 1. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.

 2. Informacja wpisana do dzienniczka, e-dzienniku.

 3. Informacja przekazana wychowawcy klasy.

 4. Przekazanie informacji o niewłaściwym zachowaniu do pedagoga szkolnego, zwłaszcza w sytuacji stanowiącej zagrożenie bezpieczeństwa dla innych dzieci przebywających w świetlicy.

 5. Powiadomienie dyrektora szkoły o zachowaniu ucznia.

 6. Obniżenie oceny zachowania.