Rekrutacja Gim. nr 1

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 29
W KIELCACH
OGŁASZA ZAPISY
DO KLASY I GIMNAZJUM NR 1
NA  ROK  SZKOLNY  2016/2017

 

1.  Uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły przyjmowani są na podstawie Zgłoszenia. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o niezwłoczne dokonanie przez rodziców/prawnych opiekunów zgłoszeń w sekretariacie Szkoły

    w godz. 8:00 – 15:00.

2.   Uczniowie zamieszkali  poza obwodem Szkoły będą podlegali rekrutacji na podstawie Wniosku złożonego w sekretariacie Szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna. Termin składania Wniosków: 11.04.2016 r. - 28.06.2016 r.  

Szczegółowe informacje o rekrutacji oraz druki Zgłoszeń
i Wniosków do pobrania

w sekretariacie Szkoły lub  stronie internetowej  Szkoły:  www.zso29kielce.eu

Załączniki (poniżej) kliknij, aby pobrać dokument:

  1. Zgłoszenie
  2. Wniosek

 

TERMINY I KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
DO GIMNAZJUM NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO
W KIELCACH, UL. ZIMNA 16

 1. Do Gimnazjum nr 1 w Kielcach przyjmuje się:

1)      z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum nr 1 na podstawie Zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.

2)      dzieci zamieszkałe poza obwodem Gimnazjum nr 1 na Wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Wnioski rozpatrywane są w drodze postępowania rekrutacyjnego.

 

2. Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły wraz z ilością odpowiadających im punktów:

1)      wynik uzyskany na sprawdzianie po szkole podstawowej – maksymalnie 100 punktów liczony w następujący sposób:

 

a)      wynik procentowy uzyskany w części pierwszej sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 0,75;

b)      wynik procentowy uzyskany w części drugiej sprawdzianu pomnożony przez współczynnik 0,25;

 

2)      świadectwo ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie 80 punktów z czego:

 

a)      świadectwo z wyróżnieniem – 20 pkt.;

b)      oceny liczone osobno dla każdego z przedmiotów: język polski, język obcy, historia, matematyka, przyroda:

§  celujący – 6 punktów;

§  bardzo dobry – 5 punktów;

§  dobry – 4 punkty;

§  dostateczny – 3 punkty;

§  dopuszczający – 2 punkty;

 

3)      inne osiągnięcia – maksymalnie 20 pkt. – laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych i innych:

 

a)      ogólnopolskich – 10 punktów;

b)      wojewódzkich – 5 punktów;

c)      powiatowych – 3 punkty;

d)      międzyszkolnych – 2 punkty.

 

3.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w ust..2 są odpowiednio:

      1) zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;

      2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

      3) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu zamieszkania kandydata.

 4.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powoływana przez dyrektora Szkoły na każdy rok szkolny Szkolna Komisja Rekrutacyjna.   

5.   Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  należy:

             1) kwalifikacja kandydatów w oparciu o złożone dokumenty;

             2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości list: 

 

a) kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania     rekrutacyjnego - listy wywieszane w budynku Szkoły, opatrzone datą i podpisem    

    przewodniczącego Komisji;                                                                                                              

b) kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do Szkoły – listy wywieszane w budynku  

    Szkoły, opatrzone datą i podpisem przewodniczącego Komisji,

     3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

6. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez  rodziców/prawnych opiekunów
z wnioskiem, którym mowa w ust 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia do Szkoły.                  

 8. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od  rozstrzygnięcia  Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 9. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa
w ust.8 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły przysługuje skarga do Sądu Administracyjnego w Kielcach.

10. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor Szkoły ogłasza i przeprowadza postępowanie uzupełniające.

11. Terminy rekrutacji:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin uzupełniający

1.

Złożenie wniosku do gimnazjum wraz z dokumentami spełniania przesz kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 11.04.2016 r. do 28.06.2016 r.

 

od 21 do 22.07.2016 r.

 

2.

Doręczenie świadectwa ukończenia klasy szóstej oraz zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

od 24.06.2016 r. do 28.06.2016 r.

 

 

3.

Weryfikacja wniosków i dokumentów o przyjęcie do Gimnazjum nr 1 zgodnie z art. 20 ust. 7 Ustawy.

od 28.06.2016 r. do 30.06.2016 r.

 

28.07.2016 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

do 15.07.2016 r.

17.08.2016 r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica / prawnego opiekuna kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia klasy szóstej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do Gimnazjum nr 1.

18 i 19.07. 2016 r.

 

18 i 19.08.2016 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.07.2016 r.

22.08.2016 r.