XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

XVII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

 

Organizatorzy zapraszają uczniów kieleckich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych do udziału w XVII edycji Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej.

Celem imprezy jest rozwijanie umiejętności językowych i muzycznych uczniów oraz prezentacja utworów anglojęzycznych.

Regulamin Konkursu

 1. W konkursie przewiduje się podział na następujące kategorie wykonawcze: soliści oraz zespoły wokalne (do 5 członków zespołu) w dwóch przedziałach wiekowych: uczniowie klas VI – VIII i uczniowie klas III gimnazjum

 2. Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie:

 • emisję głosu

 • poprawność językową

 • dobór repertuaru

 • interpretację

 • ogólny wyraz artystyczny

 1. Każdy wykonawca (solista lub zespół wokalny) powinien zgłosić jedną piosenkę. Twórczość własna mile widziana.

 2. Piosenki prezentowane z playbacku nie zostaną przyjęte do konkursu.

 3. W karcie zgłoszenia należy podać rodzaj akompaniamentu np. instrumenty, płyta CD, pamięć USB. Organizator udostępnia keyboard i gitarę akustyczną.

 4. Opisane płyty lub pendrive z nagranym podkładem instrumentalnym prosimy dostarczyć osobiście organizatorom bezpośrednio przed występem w dniu konkursu.

 5. Każda szkoła może zgłosić 2 występy uczniów z klas VI – VIII oraz 1 występ uczniów gimnazjum .

Finał Konkursu odbędzie się 27.03.2019 roku o godz. 9.30.Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Patronat nad konkursem obejmują: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, wydawnictwa anglojęzyczne oraz Szkoła Muzyczna CASIO.

Zgłoszenia do udziału w XVII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE PIOSENKI ANGIELSKIEJ należy przesłać w terminie do 22.03 2019 roku na adres: piosenka.ang.gim1@gmail.com lub Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16 tel./ fax. 41-36-76-958

Organizatorzy: Joanna Pluta (tel.728854788), Sylwia Wolańska (tel:690552026), Elżbieta Zięba, Rafał Pitula.

 

Karta zgłoszenia

 

 

 • Jednostka delegująca (nazwa, adres, telefon)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Imię i nazwisko wykonawcy/wykonawców, klasa oraz tytuł utworu i oryginalny wykonawca.

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Nazwa szkoły lub jednostki delegującej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 • Rodzaj akompaniamentu(instrumenty, płyta CD, pendrive) oraz wymagania sprzętowe:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 • Opiekun artystyczny (Imię i nazwisko, telefon, adres mail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prosimy o dołączenie zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w XVII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w konkursach -

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem

w XVII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej nr 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

 

 

Udzielenie poniższych zgód jest niezbędne do udziału dziecka w konkursie.

 

Jako opiekun prawny ……………………………………………… (imię i nazwisko uczestnika konkursu)

w związku z udziałem mojego dziecka w (nazwa konkursu) organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach (lub podać dane innego organizatora):

 

1. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych uczestników w postaci imienia i nazwiska, nazwy szkoły oraz klasy do celów przeprowadzenia konkursu. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy.

W przypadku zwycięstwa lub wyróżnienia mojego dziecka w konkursie:

2. Wyrażam zgodę na podanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka oraz nazwy szkoły, do której uczęszcza, na stronie www Organizatora, do celów ogłoszenia wyników konkursu. Dane zwycięzców i wyróżnionych będą przechowywane na www witrynie bezterminowo.

3. Wyrażam zgodę na publiczne imienne wręczenie mojemu dziecku dyplomu oraz nagrody
(wraz z podaniem szkoły, do której uczęszcza) podczas uroczystego podsumowanie konkursu.

4. Wyrażam zgodę na opublikowanie wizerunku mojego dziecka z uroczystości wręczenia nagród na stronie www Organizatora w artykułach stanowiących sprawozdanie przeprowadzenia ww. konkursu. Wizerunek będzie przechowywany na ww. witrynie bezterminowo.

Administratorem danych osobowych zebranych w ramach ww. konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16.

Podane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Pozostałe dane na temat ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: http://sp7.kielce.eu/.

……………………………………………………………………

Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego dziecka

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
W KIELCACH

ogłasza

IV Miejski Konkurs Historyczno - Informatyczny pt. „Śladami Partyzantów Ziemi Kieleckiej”

pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce

 

W okresie II wojny światowej na terenie Kielecczyzny prowadziły działalność konspiracyjną różne ugrupowania partyzanckie. Należały one do najsilniejszych i najlepiej zorganizowanych w okupowanym kraju. To na naszej świętokrzyskiej ziemi walczyli „leśni ludzie” Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Gwardii i Armii Ludowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych mniejszych oddziałów. Chlubne imię „Partyzantów Ziemi Kieleckiej”, jakie nosi nasza szkoła, zobowiązuje nas do uczczenia ich pamięci. Dlatego też, z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych do udziału w naszym konkursie.

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

1. Zapoznanie uczniów z miejscami pamięci narodowej na Kielecczyźnie.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów.

4. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.

5. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi programami

komputerowymi.

Uczestnicy konkursu:

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VII szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:

1. Tematem konkursu jest przygotowanie rysunku wraz z opisem

jednego, wybranego przez uczestnika, miejsca pamięci narodowej

znajdującego się na Kielecczyźnie.

2. Praca powinna zawierać:

- rysunek pomnika lub miejsca pamięci przygotowany

w programie Paint (obowiązuje nst. format pracy: układ strony –

orientacja pozioma, lewa połowa arkusza A4),

- opis pomnika przygotowany w dowolnym edytorze tekstu

np. Word. (prawa połowa strony formatu A4, czcionka 14).

3. Prace, na odwrotnej stronie, muszą być opatrzone: imieniem

i nazwiskiem autora pracy, imieniem i nazwiskiem nauczyciela

- opiekuna oraz nazwą i adresem szkoły.

4. Prace należy dostarczyć w postaci pliku zapisanego na płycie CD

oraz w formie wydrukowanej.

5. Prace zgłoszone powinny być wykonane indywidualnie

(nie dopuszcza się prac zbiorowych).

6. Każdy uczestnik może wykonać na konkurs tylko jedną oryginalną

pracę.

7. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 3 prace.

8. Prace zgłaszane na konkurs nie powinny być wcześniej

publikowane ani brać udziału w innych konkursach.

9. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

10. Każdy uczestnik biorący udział w konkursie wyraża jednocześnie

zgodę na upublicznianie jego danych oraz pracy.

11. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługują odwołania.

Kryteria oceny prac:

1. Zgodność pracy z tematem konkursu i poprawność merytoryczna

opisu.

2. Oryginalność wykonania (nie można wykorzystać gotowych

rysunków, zdjęć, klipartów).

3. Kreatywność, pomysłowość w przedstawieniu tematu.

4. Ogólna estetyka pracy.

Postanowienia końcowe:

Prace należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16
(tel. 41 3676187) w terminie do 13.04.2018 r.

20.04.2018 r. komisja konkursowa wyłoni laureatów oraz zamieści wyniki konkursu na stronie internetowej naszej szkoły (www.sp7.kielce.eu). Wręczenie dyplomów i nagród dla zwycięzców odbędzie się podczas uroczystego apelu szkolnego, który odbędzie się 30.04.2018 r. o godz.11.25 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16.

Organizatorzy:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

W KIELCACH

.................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ŚWIETLICA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NUMER 7 IM PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

 

 

 

 

 

REGULAMIN III MIEDZYŚWIETLICOWEGO KONKURSU GRAFIKI KOMPUTEROWEJ ILUSTRACJA BAŚNI ANDERSENA Z OKAZJI DNIA KSIĄŻKI DLA DZIECI”

 

 

KIELCE 2018

I Organizator:

Świetlica Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach ulica Zimna 16.

II Cele konkursu:

 • Popularyzacja książek i czytelnictwa.
 • Kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i informatycznych.
 • Poznawanie różnorodnych ilustracji książki.
 • Nabycie umiejętności sporządzania ilustracji w edytorze graficznym.

III Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci kieleckich szkół - uczniów klas I-III szkoły podstawowej, uczęszczających do świetlicy szkolnej.

IV Zasady konkursu:

 • Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie trzy różne; samodzielnie wykonane prace:
  • grafika komputerowa w formacie A-4 (przy wykonywaniu pracy w edytorze graficznym nie wolno używać klipartów, korzystać z gotowych rysunków i zdjęć); pracę należy przygotować w dowolnym programie graficznym i zapisać w formie pliku z rozszerzeniem typu: gif / JPG / png / bmp.
 • Prace mogą być przesyłane drogą mailową na adres: nasza_swietlica@interia.pl. Prosimy o dopisanie w mailu następujących informacji:
  • imię i nazwisko ucznia, klasa,
  • nazwa, adres i numer telefonu szkoły,
  • imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, numer telefonu i adres e-mail.
 • Można również wydrukowane prace dostarczać bezpośrednio do świetlicy szkolnej SP 7, z podaniem powyższych informacji zapisanych delikatnie na odwrocie pracy.

 

V Ocena prac:

 • Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
 • Komisja będzie oceniać: oryginalność, estetykę wykonania.

VI Terminarz:

 • Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2018 roku.
 • Wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się w SP nr 7 dnia 6 kwietnia 2018 r.
 • O dokładnym terminie - godzinie laureaci oraz opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie.

VII Uwagi końcowe:

 • W przypadku prezentacji nadesłanych prac uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez SP nr 7 swych danych w zakresie: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza.
 • Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
 • Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
 • Organizator nie udziela wcześniejszych informacji o wynikach konkursu.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
 • Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną w zbiorach świetlicy SP nr 7.
 • Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
 • Wszelkie pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: nasza_swietlica@interia.pl.

................................................................................................................................................................................................................................................

V MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA !”

23 stycznia 2018 r. SP7 w Kielcach

REGULAMIN:

Organizatorem konkursu jest Szkoła podstawowa nr7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach
przy ul. Zimnej 16 25-732 Kielce

Kontakt: e-mail erpitula@wp.pl tel. 41-36-76-187; fax. 41 36-76-958

W sprawach techniczno - organizacyjnych tel. 792 202 932

CELE KONKURSU:

- Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowego kolędowania.

- Umożliwianie twórczej konfrontacji artystycznej.

- Rozwijanie talentów estradowych.

WARUNKI i ZASADY UCZESTNICTWA:

- Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Kielce.

- Uczestnicy oceniani będą w czterech kategoriach:

kat. I - kl. 1-3 SOLO

kat. II - kl. 1-3 ZESPÓŁ

kat. III - kl. 4-7 SOLO

kat. IV - kl. 4-7 ZESPÓŁ

- Każda szkoła może zgłosić po jednym reprezentancie z każdej kategorii.

- W kategorii II i IV - ZESPÓŁ może liczyć max. 12 osób

- Uczestnicy każdej kategorii prezentują 1 utwór do podkładu nagranego na cd audio, mp3 na pendrive lub akompaniamentu instrumentalnego (organizator udostępnia stage-piano Yamaha oraz gitarę elektroakustyczną Yamaha).

- Kolejność występu uczestników będzie ustalona losowo według porządku opisującego kategorie uczestników.

- Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 17.01.2018 r. faxem lub mailem – adresy w punkcie organizator.

OCENA:

- Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

- Jury oceniać będzie dobór repertuaru, poziom warsztatu wykonawczego, ogólny wyraz artystyczny.

- Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody. 

 

......................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".

Jan Paweł II

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7

w roku szkolnym 2017/18

Moja przygoda z wolontariatem –
„Różne oblicza pomagania”

 

1.Cele konkursu:

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

Kształtowanie postaw prospołecznych

Rozwijanie empatii i tolerancji.

Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego

Umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji .

Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.

Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.

Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i etykę języka.

Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.

Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).

Promowanie osiągnięć uczniów.

2. Ustalenia ogólne:

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

 Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni sąt nauczyciele organizujący.( mgr Ewelina Zielonka, mgr Agnieszka Bednarska)

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie internetowej szkoły

Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

3. Temat konkursu : 

Konkurs literacki poświęcony jest tematyce wolontariatu.

Tytuł konkursu : Moja przygoda z wolontariatem – „Różne oblicza pomagania”.

4. Termin i zasady zgłaszania  się uczestników do udziału w konkursie :

Prace należy zgłaszać ( przynieść wydrukowane)do dnia613 11 2017 r. do nauczycieli organizujących.

5. Formy konkursowe :

Forma epicka: opowiadanie

6.  Wymagania konkursowe:

Prace nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4 .

Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12)

Utwory powinny spełniać cechy opowiadania.

Oceniane będą : forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy.

7. Przebieg konkursu:

Konkurs jest jednoetapowy.

Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.

Wybrane zostaną 3 najlepsze prace

Liczba uczestników nie jest określona , mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie.

8. Ogłoszenie wyników :

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dn. 15. 11 2017r.

Nazwiska laureatów pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły , tam także zaprezentowane zostaną ich prace.

Wszelkie informacje można będzie znaleźć również na ściennej gazetce szkolnej w korytarzu głównym na parterze.

9. Laureaci konkursu - nagrody :

Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników.

Uzyskanie  I –ego miejsca w konkursie gwarantuje cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, uwagę pozytywną i umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły .

Uzyskanie II i III –ego miejsca daje szansę na zdobycie oceny bardzo dobrej z języka polskiego, uwagę pozytywną i umieszczenie pracy na stronie internetowej szkoły.

..........................................................................................................................................................

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA IV KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK „HEJ KOLĘDA !”

 • Imię i nazwisko solisty, lub nazwa zespołu, kategoria (I, II, III lub IV)

 

 

 • Adres szkoły

 

 

 • Repertuar (tytuł utworu)

    

 

 • Rodzaj podkładu (cd audio, mp3 pendrive, akomp. własny)

   

 

 • Nazwisko i imię opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Podpis i data:

 

………………………………………