Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-28

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 • 2024-03-28 - w związku z corocznym przeglądem pod kątem ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na dostępność.
 • 2023-03-31 - w związku z corocznym przeglądem pod kątem ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na dostępność.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre zdjęcia i obrazy graficzne, również te będące odnośnikami, nie posiadają opisów alternatywnych w znaczniku ALT;
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych);
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL;
 • występują fragmenty tekstu o strukturze listy, które nie są zdefiniowane jako lista;
 • występują tabele, w których brakuje nagłówków lub ich połączenia ze zbiorami komórek

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 • 2021-07-07 - w związku z dodaniem możliwości przełączania strony internetowej w tryb wysokiego kontrastu oraz zmiany rozmiaru wielkości liter.
 • 2021-09-28 - w związku z dostosowaniem strony internetowej do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej, w następującym zakresie:
  • kolorystyka strony została zmieniona tak, aby spełniała wymogi kontrastu;
  • zablokowano możliwość i usunięto istniejące podkreślania fragmentów tekstu, które nie są odnośnikami;
  • odnośniki wyróżniono kolorem i podkreśleniem;
  • naprawiono błędy odnośników związane z poprawnym określeniem celu;
  • usunięto zbędne, sąsiadujące odnośniki prowadzące do tego samego celu;
  • zmieniono ustawienia odnośników tak, aby wszystkie otwierały się w tym samym oknie przeglądarki;
  • zablokowano możliwość justowania tekstu od lewej do prawej oraz tylko do prawej;
  • do slajderów zdjęć dodano możliwość sterowania przy użyciu klawiatury;
  • usunięto osadzony film z serwisu YouTube, który nie posiadał napisów.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Głowacka, sekretariat@sp7.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 413676187. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach, ul. Zimna 16:

 • do szkoły prowadzi 1 wejście, od ul. Zimnej, z wjazdem dla wózków; przy wejściu z podjazdem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące; wejście do szkoły prowadzi przez wiatrołap, oddzielony od wnętrza szkoły drzwiami z zamkiem elektronicznym; wejście posiada obszar kontroli – dyżurkę, której pracownik sprawdza tożsamość osoby przychodzącej, następnie otwiera i zamyka zamek elektroniczny drzwi wejściowych wewnętrznych;
 • dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze, schody na pierwsze i drugie piętro nie posiadają podjazdów, ani platform; szkoła nie posiada wind; toalety nie są dostosowane dla osób na wózkach; pierwszy i ostatni stopień biegów schodowych oznaczono kontrastowymi barwami;
 • w budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille-a dla osób niewidomych;
 • szkoła nie posiada parkingu, w związku z tym nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych; w szczególnych przypadkach osoby niepełnosprawne mogą zaparkować na placu szkolnym;
 • do budynku szkoły i większości jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym; wyjątkiem jest kuchnia szkolna;
 • nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szczególnych przypadkach istnieje możliwość wezwania na dyżurkę pracownika szkoły do omówienia sposobu załatwienia sprawy; można kontaktować się z pracownikiem telefonicznie, uprzednio zgłaszając chęć takiej rozmowy, dzwoniąc na nr 413676187 (sekretariat szkoły).