.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

...............................................................................................................................................................

WYKAZ SZKOLNYCH KONKURSÓW, ZAWODÓW, IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

...............................................................................................................................................................

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej oferuje uczniom następujące zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • zajęcia socjoterapeutyczne,
 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające zajęcia przedmiotowe,
 • SKS.

..................................................................................................................................................................................................

Terminy spotkań z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach w roku szkolnym 2023/2024

......................................................................................................................................................................................

Plan lekcji poszczególnych klas znajduje się w dzienniku elektronicznym.

....................................................................................................................................................................................................

Klauzula informacyjna dla rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach z siedzibą w Kielcach, ul. Zimna 16, tel: 41 36 76 187, e-mail: sekretariat@sp7.kielce.eu

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach możliwy jest pod numerem tel. 4136 76 187 lub adresem e-mail (adres e-mail): sekretariat@sp7.kielce.eu

 3. Dane osobowe ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

 4. Dane osobowe ucznia przechowywane będą przez okresy określone w Instrukcji składnicy akt obowiązującej w SP7 w Kielcach.

 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Administrator Danych

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

Hanna Skrzek