Regulamin

Regulamin Biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Kielcach

 

I. Zasady korzystania z wypożyczalni

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice/prawni opiekunowie uczniów.

 2. Korzystający z biblioteki zobowiązany jest do zachowania ciszy i spokoju.

 3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego.

 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z zasadami korzystania z biblioteki.

 5. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach podanych na wywieszce przy drzwiach biblioteki.

 6. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.

 7. Wypożyczonych książek nie można przekazywać osobom postronnym.

 8. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca.

 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.

 10. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zwróci książek do biblioteki, zostanie ukarany uwagą wpisaną do „zeszytu pochwał i uwag”.

 11. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych.

 12. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie wypożyczonych przez siebie materiałów bibliotecznych.

 13. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów, zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.

 14. Czytelnikom nie wolno samowolnie sięgać po książki ustawione na półkach.

 15. Przed końcem każdego roku szkolnego wszystkie książki i inne materiały biblioteczne wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone w terminie podanym przez nauczyciela bibliotekarza. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn w trakcie roku szkolnego odchodzą ze szkoły oraz pracownicy szkoły, którzy rozwiązują umowę o pracę, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

II. Zasady korzystania z kącika czytelniczego

 

1. W kąciku czytelniczym uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy szkoły mogą korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

2. W kąciku czytelniczym obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie; okrycia wierzchnie należy pozostawić w szatni.

3. Czytelnik korzysta samodzielnie ze zbiorów znajdujących się na regałach otwartych, a do pozostałych zbiorów ma dostęp tylko za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.

4. Czytelnik, po zakończeniu pracy, zwraca udostępnione materiały nauczycielowi bibliotekarzowi lub odkłada na otwarty regał.

 

III. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

1. ICIM jest miejscem pracy, w którym obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

2. ICIM służy uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz pracownikom szkoły.

3. Korzystający z ICIM ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego  i odpowiada materialnie za sprzęt i wyrządzone szkody; jeśli jest on niepełnoletni, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

4. Za łamanie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania z ICIM na określony czas.

5. Stanowiska pracy są dostępne w wyznaczonych godzinach; pracę przy komputerze należy zakończyć na 15 min. przed planowanym zamknięciem ICIM.

6. Czas pracy na stanowisku komputerowym nie powinien przekraczać jednorazowo 1 godziny, ale może być przedłużony po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów, czas pracy będzie ograniczany dla poszczególnych użytkowników.

8. W wyjątkowych przypadkach stanowiska komputerowe mogą być zarezerwowane na potrzeby szkoły.

9. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

10. Korzystający z ICIM zobowiązani są do zarejestrowania się w zeszycie odwiedzin.

11. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko jest sprawne; wszelkie nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

12. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem tj. w celach edukacyjnych, dydaktycznych, naukowych, informacyjnych.

13. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów.

14. W trakcie wyszukiwania informacji nie wolno zmieniać stanowiska pracy ani sposobu logowania.

15. Praca użytkownika podlega kontroli nauczyciela bibliotekarza.

16. Sprawdzanie poczty elektronicznej i wysyłanie wiadomości jest dozwolone wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

17. Z urządzenia wielofunkcyjnego korzysta się za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

18. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszystkie wprowadzone dane, bowiem pliki stworzone przez użytkownika nie będą przechowywane na dysku udostępnianego komputera.

 

IV. Gromadzenie i wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 1. W bibliotece gromadzone są podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji celowej.

 2. Ilekroć mowa o:

 1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

 2. materiale edukacyjnym - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;

 3. materiale ćwiczeniowym - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów, służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 2. Podręczniki i materiały edukacyjne ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych podręczników.

 3. Podręczniki i materiały edukacyjne wpisywane są do ksiąg inwentarzowych podręczników, opieczętowywane, numerowane oraz posiadają kartę książki.

 4. Za zagubione lub zniszczone podręczniki i materiały edukacyjne, zakupione w ramach dotacji celowej, szkoła może żądać od rodziców wpłacenia do sekretariatu Szkoły należność w kwocie zgodnej z cennikiem podanym przez wydawnictwa. Wpłacane kwoty stanowią dochód Szkoły.

 5. Nauczyciele bibliotekarze zajmują się dystrybucją materiałów ćwiczeniowych dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjalnych. Na podstawie faktur sporządzane są wykazy zestawów ćwiczeń dla poszczególnych klas. Dopuszcza się odkupienie podręcznika przez rodziców.

 6. Odbiór materiałów ćwiczeniowych przekazanych uczniom potwierdzają rodzice/uczniowie własnoręcznym podpisem na przygotowanym przez nauczyciela bibliotekarza wykazie.

 7. Materiały ćwiczeniowe nie są wprowadzane na inwentarz biblioteki.

 8. Materiały ćwiczeniowe przekazywane uczniom nie podlegają zwrotowi.

 9. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

  1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

  2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

  3. zabrania się niszczenia podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym mazania, pisania i rysowania;

  4. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

  5. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia ze Szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

 1. uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych lub w dniu przerwania nauki;

 2. w przypadku zmiany Szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
  i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu prowadzącego szkołę.