Regulamin

Regulamin Biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

w Kielcach

 

I. Zasady korzystania z wypożyczalni

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, a także rodzice/prawni opiekunowie uczniów.

 2. Korzystający z biblioteki zobowiązany jest do zachowania ciszy i spokoju.

 3. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego.

 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z zasadami korzystania z biblioteki.

 5. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni odbywa się od poniedziałku do piątku
  w godzinach podanych na wywieszce przy drzwiach biblioteki.

 6. Czytelnik może wypożyczyć książki i inne materiały wyłącznie na swoje nazwisko.

 7. Wypożyczonych książek nie można przekazywać osobom postronnym.

 8. Jednocześnie można wypożyczyć trzy książki na okres miesiąca.

 9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach biblioteka może zwiększyć liczbę wypożyczonych książek, a także przedłużyć termin ich zwrotu.

 10. Uczeń, który w wyznaczonym terminie nie zwróci książek do biblioteki, zostanie ukarany

uwagą wpisaną do „zeszytu pochwał i uwag”.

 1. Czytelnicy zobowiązani są do poszanowania wypożyczanych książek i innych

materiałów bibliotecznych.

 1. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie wypożyczonych przez

siebie materiałów bibliotecznych.

 1. Czytelnik, w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki oraz innych materiałów.

zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną książkę wskazaną przez

nauczyciela bibliotekarza.

 1. Czytelnikom nie wolno samowolnie sięgać po książki ustawione na półkach.

 2. Przed końcem każdego roku szkolnego wszystkie książki i inne materiały biblioteczne

wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone w terminie podanym przez nauczyciela

bibliotekarza. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn w trakcie roku szkolnego odchodzą

ze szkoły oraz pracownicy szkoły, którzy rozwiązują umowę o pracę, zobowiązani
są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

 

II. Zasady korzystania z kącika czytelniczego

 

1. W kąciku czytelniczym uczniowie, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz pracownicy

szkoły mogą korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

2. W kąciku czytelniczym obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie; okrycia

wierzchnie należy pozostawić w szatni.

3. Czytelnik korzysta samodzielnie ze zbiorów znajdujących się na regałach otwartych,

a do pozostałych zbiorów ma dostęp tylko za pośrednictwem nauczyciel bibliotekarza.

4. Czytelnik, po zakończeniu pracy, zwraca udostępnione materiały nauczycielowi

bibliotekarzowi lub odkłada na otwarty regał.

 

III. Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

 

 1. ICIM jest miejscem pracy, w którym obowiązuje cisza i kulturalne zachowanie.

 

2. ICIM służy uczniom, ich rodzicom/opiekunom prawnym oraz pracownikom szkoły.

3. Korzystający z ICIM ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego

i odpowiada materialnie za sprzęt i wyrządzone szkody; jeśli jest on niepełnoletni,

odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.

4. Za łamanie regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania
z ICIM na określony czas.

5. Stanowiska pracy są dostępne w wyznaczonych godzinach; pracę przy komputerze

należy zakończyć na 15 min. przed planowanym zamknięciem ICIM.

6. Czas pracy na stanowisku komputerowym nie powinien przekraczać jednorazowo 
1 godziny, ale może być przedłużony po uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

7. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z komputerów, czas pracy będzie

ograniczany dla poszczególnych użytkowników.

8. W wyjątkowych przypadkach stanowiska komputerowe mogą być zarezerwowane 
na potrzeby szkoły.

9. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

10. Korzystający z ICIM zobowiązani są do zarejestrowania się w zeszycie odwiedzin.

11. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy stanowisko jest sprawne; wszelkie

nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić nauczycielowi

bibliotekarzowi.

12. Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie

z przeznaczeniem tj. w celach edukacyjnych, dydaktycznych, informacyjnych.

13. Można korzystać tylko z zainstalowanych programów.

14. W trakcie wyszukiwania informacji nie wolno zmieniać stanowiska pracy ani sposobu

logowania.

15. Praca użytkownika podlega kontroli nauczyciela bibliotekarza.

16. Sprawdzanie poczty elektronicznej i wysyłanie wiadomości jest dozwolone wyłącznie 
w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

17. Z urządzenia wielofunkcyjnego korzysta się za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

18. Przed opuszczeniem stanowiska należy skasować wszystkie wprowadzone dane,

bowiem pliki stworzone przez użytkownika nie będą przechowywane na dysku

udostępnianego komputera.

 

IV. Gromadzenie i wypożyczanie podręczników i materiałów edukacyjnych

 

 1. W bibliotece gromadzone są podręczniki przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz podręczniki i materiały edukacyjne zakupione w ramach dotacji celowej.

 2. Ilekroć mowa o:

a) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku

szkolnego;

b) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub

uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający

postać papierową lub elektroniczną;

c) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony
dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 1. Zakupione podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe wypożyczane są uczniom nieodpłatnie na czas ich użytkowania w danym roku szkolnym.

 2. Podręczniki i materiały edukacyjne ewidencjonowane są w księgach inwentarzowych podręczników, oddzielnie dla gimnazjum i szkoły podstawowej.

 3. Podręczniki i materiały edukacyjne wpisywane są do ksiąg inwentarzowych podręczników, opieczętowywane, numerowane oraz posiadają kartę książki.

 4. Za zniszczone, nienadające się do dalszego użytkowania, zagubione podręczniki

do edukacji wczesnoszkolnej, przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej,

rodzice powinni wpłacić ustaloną należność na konto Ministerstwa Edukacji

Narodowej.

 1. Za zagubione lub zniszczone podręczniki i materiały edukacyjne, zakupione
  w ramach dotacji celowej, szkoła może żądać od rodziców wpłacenia do sekretariatu Szkoły należność w kwocie zgodnej z cennikiem podanym przez wydawnictwa. Wpłacane kwoty stanowią dochód Szkoły.

 2. Nauczyciele bibliotekarze zajmują się dystrybucją materiałów ćwiczeniowych
  dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjalnych. Na podstawie faktur sporządzane są wykazy zestawów ćwiczeń dla poszczególnych klas.

 3. Odbiór materiałów ćwiczeniowych przekazanych uczniom potwierdzają rodzice/uczniowie własnoręcznym podpisem na przygotowanym przez nauczyciela bibliotekarza wykazie.

 4. Materiały ćwiczeniowe nie są wprowadzane na inwentarz biblioteki.

 5. Materiały ćwiczeniowe przekazywane uczniom nie podlegają zwrotowi.

 6. Zasady użytkowania wypożyczonych podręczników i materiałów edukacyjnych:

 1. czytelnicy są zobowiązani do poszanowania wypożyczonych i udostępnionych im materiałów bibliotecznych;

 2. czytelnicy w chwili wypożyczenia lub udostępniania zbiorów winni zwrócić uwagę
  na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy;

 3. zabrania się niszczenia podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym mazania, pisania i rysowania;

 4. z podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych nie wyrywa się kartek;

 5. podręczniki i materiały edukacyjne należy zwrócić do biblioteki w najlepszym możliwym stanie, gdyż w kolejnych latach będą wypożyczane następnym uczniom.

 1. Postępowanie z podręcznikami i materiałami edukacyjnymi w przypadkach przejścia ucznia ze Szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego:

a) uczeń odchodzący ze Szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych

podręczników do biblioteki przed zakończeniem zajęć dydaktyczno -

wychowawczych lub w dniu przerwania nauki;

b) w przypadku zmiany Szkoły przez ucznia niepełnosprawnego, który został

wyposażony w podręczniki i materiały edukacyjne dostosowane do jego potrzeb
i możliwości psychofizycznych, uczeń nie zwraca ich do biblioteki szkolnej i na ich

podstawie kontynuuje naukę w nowej placówce. Szkoła wraz z wydaniem arkusza

ocen przekazuje szkole, do której uczeń został przyjęty, protokół zdawczo-odbiorczy

przekazania materiałów bibliotecznych. Przekazane zbiory stanowią własność organu

prowadzącego szkołę.