Dokumenty szkoły

STATU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH (link poniżej)

/sites/default/files/statut_sp_7_0_2.doc

W dniu 13 listopada 2019 roku Rada Pedagogiczna SP nr 7 przyjęła w drodze uchwały zmiany w Statucie Szkoły. Zmiany spowodowane są likwidacją gimnazjów. Wynikają również z sugestii rodziców uczniów i nauczycieli. Zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały (13.11.2019). Znowelizowany Statut zostanie podany do publicznej wiadomości do dnia 02.12.2019r.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH (link poniżej)

/sites/default/files/fo_program_wychowawczo_profilaktyczny_2017_2025_1_2.odt

 

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ DO ŻYCIA W RODZINIE

W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ (link poniżej)

/sites/default/files/procedura_zwolnienia_uczniow

_z_zajec_z_wychowania_do_zycia_w_rodzinie_w_szkole_podstawowej_nr_7_w_kielcach_1.doc

 

PROŚBA O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WDŻ (link poniżej)

prosba_o_zwolnienie_z_zajec_wdz.doc

 

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ

/sites/default/files/regulamin_wycieczek_szkolnych_w_sp_7_1.docx

 

ZGŁOSZENIE I ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7

IM. PARTYZANTÓW ZIEI KIELECKIEJ W KIELCACH (linki poniżej)

/sites/default/files/zgloszenie.odt

/sites/default/files/zalacznik_do_zgloszenia.odt

 

 

PROCEDURA WYPADKU UCZNIA

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach

I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003r Nr 6 poz. 69, z 2009 r.nr 139,poz.1130, 2010 r. nr 215 poz1408 z późn. zm. )

II. Pojęcie wypadku ucznia – to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz, które wystąpiło podczas pozostawania ucznia pod opieką szkoły tj. na terenie szkoły, poza terenem szkoły ( wycieczki, zaplanowane wyjścia pod opieką nauczycieli np. do kina, teatru itd., zajęcia dydaktyczne w terenie wynikające z realizacji treści przedmiotu ) oraz tzw. „ zielona szkoła”, „biała szkoła” itd.

III. Cel procedury: zapewnienie działań ze strony pracowników szkoły, które gwarantują poszkodowanemu uczniowi niezbędną pomoc.

IV. Zakres: procedura reguluje działania pracowników szkoły w razie wypadku ucznia.

V. Osoby odpowiedzialne:

Dyrektor szkoły

Pracownik służby bhp

Nauczyciele

Pracownicy niepedagogiczni

VI. Opis działań

 1. Każdy pracownik szkoły, który uzyskał informację o wypadku ucznia:

 1. niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę i w miarę swoich możliwości tj. wiedzy i umiejętności udziela pierwszej pomocy. W razie stanu zagrożenia życia alarmuje i wzywa karetkę pogotowia ;

 2. o wypadku ucznia niezwłocznie powiadamia Dyrektora szkoły. Jeśli nauczyciel w tym czasie realizuje zajęcia dydaktyczne- prosi o nadzór nad tymi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej klasie.

 1. O każdym wypadku nauczyciel - pod opieką którego przebywał uczeń niezwłocznie powiadamia rodziców / opiekuna prawnego poszkodowanego ucznia ( lub w jego imieniu takie zgłoszenie dokonuje sekretarka w szkole). Fakt powiadomienia o zdarzeniu rodziców / opiekuna prawnego powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku lekcyjnym podając: datę, godzinę powiadomienia. W przypadku pielęgniarki szkolnej istnieje obowiązek odnotowania tego faktu w zeszycie porad ambulatoryjnych.

 2. W przypadku tzw. lekkich urazów (np. widoczne lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, niewielkie skaleczenie skóry) istnieje jedynie potrzeba udzielenia pierwszej pomocy.

 3. W każdym przypadku ( widoczne obrażenia ciała, urazy narządu ruchu np. podejrzenie o złamanie, zwichnięcie itp., niepokojące objawy tj. wymioty, dolegliwości bólowe, zaburzenia świadomości, wysoka gorączka, drgawki …) udzielając pierwszą pomoc poszkodowanemu, nauczyciel lub pielęgniarka powiadamiając rodzica/opiekuna prawnego o tym zdarzeniu ustala:

- potrzebę wezwania pogotowia ratunkowego;

- lub niezwłoczny odbiór dziecka ze szkoły po tym zdarzeniu.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim Dyrektor szkoły lub jego zastępca zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę, kuratora oświaty, prokuratora.

 2. W przypadku zatrucia ( lub podejrzenia o zatrucie) Dyrektor szkoły lub jego zastępca zawiadamia niezwłocznie Powiatowego Inspektora Sanitarnego

 3. Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub sprzętu , urządzeń – wówczas miejsce wypadku należy bezwzględnie pozostawić bez zmian w celu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.

 4. Jeżeli wypadek zdarzył się podczas wyjścia / imprezy zorganizowanej poza terenem szkoły, wszelkie decyzje podejmuje opiekun grupy /kierownik/ wycieczki szkolnej. Jeżeli wypadek zdarzył się podczas zajęć dydaktycznych pozaszkolnych wszelkie decyzje podejmuje nauczyciel.

VII Zespół powypadkowy

Z powodu wypadku ucznia Dyrektor szkoły powołuje zespół powypadkowy :

 1. w skład zespołu wchodzi społeczny inspektor pracy oraz wyznaczony przez Dyrektora szkoły pracownik

 2. w skład zespołu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego szkołę lub pracownik kuratorium oświaty

 3. przewodniczącym zespołu może być pracownik służby bhp, a jeżeli go nie ma w składzie zespołu – przewodniczącego spośród pracowników szkoły wyznacza Dyrektor

 4. Zespół powypadkowy przeprowadza postępowanie i sporządza dokumentację według aktualnego wzoru w ciągu 14 dni od daty zdarzenia ( w przypadku przekroczenia tego terminu należy wskazać przeszkody lub trudności, które uniemożliwiły sporządzenie tej dokumentacji )

- przesłuchuje poszkodowanego ucznia ( w obecności rodzica/opiekuna prawnego lub wychowawcy lub pedagoga szkolnego sporządzając dokumentację;

- przesłuchuje świadków wypadku, a jeżeli świadkami byli uczniowie przesłuchanie odbywa się w obecności wychowawcy lub pedagoga szkolnego, zaś protokół przesłuchania odczytuje się w obecności ucznia- świadka;

- w razie potrzeby sporządza się szkic lub fotografię miejsca zdarzenia;

- ustala wnioski i zalecenia profilaktyczne;

- z treścią protokołu powypadkowego i innymi dokumentami postępowania mającego na celu wyjaśnienie wszystkich przyczyn i okoliczności wypadku zapoznaje się rodziców/ opiekuna prawnego / poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają ten fakt podpisem w protokole powypadkowym;

- protokół powypadkowy podpisują członkowie zespołu oraz Dyrektor szkoły;

- protokół zostaje doręczony rodzicom / opiekunowi prawnemu poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzają własnoręcznym podpisem otrzymanie tej dokumentacji;

- w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego mogą być złożone ustnie lub na piśmie przez rodziców/prawnego opiekuna, zastrzeżenia co do treści zawartych w dokumentacji .

e) wszelkie zastrzeżenia z tego tytułu rozpatruje organ prowadzący szkołę :

- po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący szkołę może: zlecić dotychczasowemu

zespołowi powypadkowemu weryfikację okoliczności i przyczyn wypadku

lub przeprowadzenie dodatkowych czynności dowodowych ;

- powołać nowy skład zespołu powypadkowego .

f) Dyrektor szkoły prowadzi Rejestr wypadków uczniów według aktualnego wzoru

VIII. Ewaluacja : pragmatyczna ocena skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych w tym i powypadkowych, monitoring wewnętrzny związany z Rejestrem wypadków.