Stołówka

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1040ze zmianami) określa się następujące zasady korzystania ze stołówki w Szkole Podstawowej nr 7 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Kielcach.

I. UPRAWNIENI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI

 1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać:

a) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 ,

b) nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 1. Ze stołówki szkolnej korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na podstawie obowiązujących przepisów o pomocy społecznej lub inni sponsorzy.

 2. Na obiady zapisywani są uczniowie na początku lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim złożeniu u intendenta karty zgłoszeniowej uprawniającej do korzystania z obiadów.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.

 2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 3. Opłata za obiad ucznia w placówce równa jest wysokości surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku - „wsad do kotła”.

 4. Pracownicy szkoły korzystający z wyżywienia ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków - „wsad do kotła” oraz kosztów rzeczowych i osobowych prowadzenia kuchni na podstawie sporządzanej kalkulacji (załącznik nr 1).

 5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu osób korzystających z wyżywienia.

III. OPŁATY

 1. Odpłatność za posiłki wnoszona jest z góry do 15-go dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Szkoły. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolnym od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień roboczy.

 2. Opłatę za obiady należy uiszczać na wskazane konto bankowe z góry do 15-go każdego miesiąca. Na wpłacie należy podać imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc spożywanych obiadów którego wpłata dotyczy.

 3. Za datę przelewu uznaje się wpływ środków pieniężnych na konto szkoły. Niedotrzymanie terminu zapłaty za obiady skutkuje wstrzymaniem wydawania obiadu do dnia uregulowania należności.

 4. Od wpłat dokonywanych po terminie będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.

 5. Kwoty do wpłat za pełen miesiąc za obiady podawane są na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń stołówki.

 6. Intendent posiada listy imienne uczniów korzystających z obiadów.

 7. Opłaty za obiady jednorazowe należy uiścić z wyprzedzeniem lub w dniu korzystania z posiłku.

 8. W przypadku dwukrotnego opóźnienia odpłatności za obiady do 15-ego dnia każdego miesiąca uczeń zostanie skreślony z listy osób korzystających ze stołówki szkolnej.

IV. ZWROTY ZA OBIADY

 1. W przypadku nieobecności ucznia w placówce zwrotowi podlega dzienna stawka żywienia. Następuje ona w formie odpisu. Odliczenie kwoty odpisu następuje z odpłatności w następnym miesiącu.

 2. Nieobecność ucznia musi być zgłoszona telefonicznie lub osobiście w sekretariacie lub u intendenta szkoły najpóźniej do godz. 900 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczana na poczet opłaty na następny miesiąc. Niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.

 3. W przypadku gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku m-ca zgłasza nieobecność w ściśle określonych dniach tygodnia, intendent pobiera opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni.

 4. Terminy opłat są podawane na tablicy informacyjnej.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW

 1. Posiłki wydawane są w godzinach 1225 – 1350.

 2. W placówce wywieszony jest jadłospis dekadowy, zatwierdzony przez dyrektora oraz intendenta.

 3. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, kalkulacją kosztów oraz obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci i młodzieży.

 4. Norma posiłku dziennego dla personelu jest taka sama jak dla uczniów.

 5. Ze względów sanitarnych, stołówka szkolna nie wydaje obiadów na wynos.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE

 1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

 2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

 3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele pełniący tam dyżur.

 4. Podczas trwania obiadu na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z żywienia w placówce.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.