Stołówka

INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW

Cena obiadu dwudaniowego dla uczniów wynosi 5,50 zł, dla pracowników 14,00 zł. Ceny mogą ulec zmianie.

Obiady będą wydawane podczas przerw:

  • 1225-1245 klasy I-V
  • 1330-1350 klasy VI-VIII

Szkoła jest w trakcie wdrażania nowego systemu Opłaty Vulcan.

W związku z powyższym wymagany jest dostęp (przynajmniej jednego z rodziców) do dziennika elektronicznego UONET+, w przeciwnym razie nie będzie możliwości rozliczenia wpłat, nadpłat i odpisów w razie nieobecności dziecka.

Każde dziecko ma wygenerowane indywidualne konto bankowe do wpłat za obiady. Numer konta jest widoczny dla rodzica po zalogowaniu się do dziennika UONET+.

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę oraz nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.

Opłat dokonuje się w okresach miesięcznych, z góry, do 15-go dnia każdego miesiąca.

Proszę o NIEDOKONYWANIE WPŁAT NA dotychczasowe konto bankowe szkoły.

Upoważnieniem do korzystania z obiadów jest złożenie deklaracji zapisu - karty zapisu na obiady.

Nieobecności dziecka na obiedzie nadal należy zgłaszać wyłącznie telefonicznie u intendenta lub w sekretariacie (41 367 61 87) w tym samym dniu w godzinach od 30 do 00 lub w dniu poprzedzającym nieobecność.

Nie należy zgłaszać nieobecności przez dziennik elektroniczny UONET+ !

 

O każdej zmianie w deklaracji lub całkowitej rezygnacji należy niezwłocznie powiadomić intendenta. W przeciwnym razie rodzice ponoszą koszty przygotowanego a niewykorzystanego obiadu.

.....................................................................................................................................................................................................................................................

Zmiana stawki żywieniowej

......................................................................................................................................................................................................................

Karta zgłoszeniowa na obiady: Karta zgłoszeniowa na obiady

.....................................................................................................................................................................................................................

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. PARTYZANTÓW ZIEMI KIELECKIEJ W KIELCACH

.....................................................................................................................................................................................................................

Opłata za obiady w maju 2024r.

W czerwcu obiady wydajemy do dn. 19.06.24 r. (środa)

Kwota do zapłaty  66,00 zł.

Płatne w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2024 r.

Proszę wpłacać na indywidualne konto przypisane każdemu uczniowi.

Kwota widoczna będzie po zalogowaniu się do e-dziennika w zakładce opłaty. W razie pytań można kontaktować się z intendentem pod nr tel.  41 36 76 187.

................................................................................................................................................................................................................