Działania Zielonego Patrolu w SP nr 7

2015/2016

              7.05.2016r.  - RAJD NA TRASIE CZERWONA GÓRA - CHĘCINY. 

Celem naszej wyprawy było poznawanie przez uczniów swojego regionu zamieszkania. Wędrowaliśmy czerwonym szlakiem turystycznym przez Wzgórze Zelejowskie. Zatrzymaliśmy się w Rezerwacie Przyrody „Góra Zelejowa” - dawnym kamieniołomie, w którym wydobywano marmur zwany „różanką zelejowską". Po dotarciu do Chęcin odwiedziliśmy Zespół Klasztorny Pofranciszkański z 1368 r., Zespół Klasztorny Sióstr Bernardynek z XVII w. oraz najciekawszy zabytkowy dom z 1570 r. zwany „Niemczówką”, w którym obejrzeliśmy film opowiadający o historii i zabytkach miasta oraz okolic Chęcin. Wspinając się na wzgórze dotarliśmy do ruin zamku królewskiego wzniesionego na przełomie XIII i XIV w. Stamtąd podziwialiśmy piękne widoki okolic.

 

 

 

 

            31.03.2016 r. - ODWIEDZILIŚMY CENTRUM GEOEDUKACJI, NALEŻĄCE DO GEOPARKU KIELCE.  

 Podczas  wycieczki dotarliśmy do rezerwatu geologicznego "Wietrzna", gdzie wzięliśmy udział w:

- zwiedzaniu wystawy "Galeria Ziemi", której motywem przewodnim jest opowieść o dewonie oraz o tym, co działo się po tym okresie ze skałami dewońskimi,
- podróży kapsułą 5D „Podróż do wnętrza Ziemi”,

- zajęciach geoedukacyjnych "Wyprawa do wnętrza Ziemi" - warsztatach, podczas których uczestnicy zapoznają się z budową wnętrza Ziemi oraz wykonują samodzielny model Ziemi przy użyciu materiałów plastycznych. 

 

 

 

            19.03.2016 r. - ZWIEDZAMY JASKINIĘ. 

Członkowie patrolu wybrali się do Jaskini Raj - kolejnego miejsca objętego ochroną prawną. Podziwialiśmy tam wspaniałe stalaktyty i stalagmity oraz inne formy krasowe. Udało nam się zobaczyć także nietoperze. To najpiękniejsza jaskinia w regionie. W lesie, który ją otacza szukaliśmy oznak wiosny. Zauważyliśmy między innymi przylaszczki. W drodze do jaskini obserwowaliśmy także porosty znajdujące się na pniach drzew. 

 

 

            27.02.2016 r. - Z WIZYTĄ NA GIEŁDZIE GEOLOGICZNEJ.

 

Zielony Patrol nr 38 odwiedził giełdę skał, skamieniałości i wyrobów jubilerskich wystawianą w Kieleckim Centrum Kultury. Na wystawie obejrzeliśmy: rzadkie okazy minerałów, skamieniałości, czy pięknie szlifowane kamienie półszlachetne. Wyroby swoje prezentowało wielu wystawców z całej Polski. Oglądane przez nas skały pochodziły z wielu rejonów świata. Przy stanowisku Geoparku Kielce - Centrum Geoedukacji wysłuchaliśmy informacji o pięknych skałach naszego regionu - gipsach nazwanych "kameleonami"  G. Świętokrzyskich.

 

 

 

                                                                    

3.11.2015 r. - OGŁOSZENIE WYNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

                                                          "BARWY JESIENI".

 I MIEJSCE      -   KRÓL MARIA     KLASA VA 

II MIEJSCE     -  WŁOSEK ALEKSANDRA    KLASA VA

III MIEJSCE   -  PALUS MAJA      KLASA VA

WYRÓŻNIENIE - DĄBROWSKA MAJA   KLASA VA

 

16. 10 2015 r. - Z WIZYTĄ W REZERWATACH PRZYRODY.

                          

Rajd na trasie Ślichowice - Karczówka:

 

  • Rezerwat  Przyrody Nieożywionej im. J. Czarnockiego " Ślichowice"

- poznawanie form ochrony przyrody i zasad zachowania się w miejscach objętych ochroną prawną,

- obserwacja odkrywki skalnej w rezerwacie geologicznym,

- poznawanie  krzewów rosnących w obrębie rezerwatu.

 

  • Rezerwat  Krajobrazowy "Karczówka"

- zwiedzanie kościoła oraz miejsc pamięci narodowej na Karczówce,

- rozpoznawanie drzew rosnących w obrębie rezerwatu,

- obserwacja miejsc wydobywania w przeszłości rud ołowiu,

- obserwacja przyrody w jesiennej szacie.

 

 

 

01. 10 2015 r. - OGŁOSZENIE SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

                                                          "BARWY JESIENI".

 

Cele konkursu:                                                                                                       

-    kształtowanie  umiejętności fotografowania,

-    dostrzegania piękna otaczającej przyrody,

-    dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pór roku,

-    kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia.

 

Zasady konkursu:  

    1.Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV – VI.

    2. Prace należy wykonać indywidualnie.

    3. Każdy uczestnik ma wykonać 2 zdjęcia przedstawiające jesień.

    4. Zdjęcia należy zapisać na płycie CD (typ pliku: IPEG).

    5. Do płyty należy dołączyć karteczkę z danymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko i klasa).

 

Kryteria oceny:

-    zgodność wykonanych zdjęć z tematyką konkursu,

-   jakość techniczna i wartość artystyczna zdjęć,

-    pomysłowość ujęcia tematu.

 

Czas trwania konkursu: 

    Prace należy składać do U. Olszewskiej lub p. D. Sępioł-Skóry w terminie do 30.10.2015 r.

 

Postanowienia końcowe:

    Oceny prac dokona komisja w składzie: p. U. Olszewska, p. D. Sępioł-Skóra. Rozstrzygnięcie

    konkursu oraz zamieszczenie listy zwycięzców na tablicy samorządu i stronie internetowej szkoły

    nastąpi do 06.11.2015 r., natomiast rozdanie nagród i dyplomów podczas apelu szkolnego.

    Najciekawsze prace zaprezentowane zostaną  na wystawie pokonkursowej.

 

                                                                        Organizatorzy:

                                                                                                                                                          U. Olszewska, D. Sępioł-Skóra

 

25.09.2015 r.  - RAJD PIELGRZYMKOWY.

 

·       przejście z Nowej Słupi przez  Kobylą Górę, Trzciankę na Św. Krzyż,

·       obserwacja przyrody w Świętokrzyskim Parku Narodowym.

 

 

 

11.09.2015 r.  - RAJD NIEBIESKIM SZLAKIEM TURYSTYCZNYM:

                          BUKÓWKA - TELEGRAF - STADION LEŚNY.

 

·         wizyta na cmentarzu jeńców radzieckich,

·         lekcja przyrody - rozpoznawanie drzew iglastych w Polsce,

·         obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku - przyroda jesienią,

·         udział w akcji "Sprzątanie świata" - porządkowanie szlaku.

 

 

      

 

2014/2015

VII edycja konkursu Zielony Patrol dobiegła końca

10.06.2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie działań patroli oraz wręczenie nagród dla najlepszych. Nagrody były wspaniałe: wycieczki zagraniczne, nagrody pieniężne dla szkół, nagrody rzeczowe dla szkół oraz uczniów. Najbardziej zaangażowane w działaniach 3 osoby z każdego patrolu otrzymały: tablet lub aparat fotograficzny lub smartfona. Z naszej szkoły byli to: Aleksandra Stando, Maria Latos i Dominik Orliński. Otrzymaliśmy także rzutnik multimedialny wraz z ekranem. Wszystkim zielonym patrolom gratulujemy!

 

Zajęcia w Muzeum Narodowym w Kielcach

29.05.2015 r. członkowie Zielonego Patrolu wzięli udział w lekcji przyrody realizowanej na wystawie stałej Muzeum Narodowego zatytułowanej "Zwierzęta i kontynenty". Dzieci miały okazję podziwiać unikatowe gatunki zwierząt pochodzące z różnych stref klimatycznych świata oraz poznawać ich sposoby przystosowań do warunków środowiska. Uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych pt. "Leśna lekcja" poświęconych typom lasów występujących w regionie świętokrzyskim a także zwierzętom poszczególnych warstw lasu.

 

 

MISTRZOWIE KONKURSÓW ZEWNĘTRZNYCH

                W tym roku wzięliśmy udział w następujących konkursach przyrodniczo-ekologicznych: 

1. Wojewódzkim konkursie fotograficznym "Walory Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków  Krajobrazowych w obiektywie".

Temat przewodni tego konkursu to: "Pomniki przyrody żywej i nieożywionej znajdujące się na obszarze Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych i ich otulin". Do udziału w konkursie, który odbywał się we wrześniu wybrane zostało 1 zdjęcie zrobione przez uczennicę Anię Cebulę  z klasy VI a.

 

 

2. Ogólnopolskim konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz - kampania edukacyjna dotycząca przeciwdziałania "niskiej emisji".

Organizatorem konkursu był Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Celem konkursu było: zainteresowanie dzieci tematyką ochrony powietrza oraz promowanie zachowań proekologicznych. Prace na konkurs wykonała uczennica klasy VIa Ania Cebula, która zdobyła III miejsce. Uczennica wzięła również udział w spotkaniu, które odbyło się 27.10.2014 r. w Lublinie, gdzie poza wręczeniem dyplomów i nagród dla zwycięzców odbyły się warsztaty naukowe.  

3. Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Mój Las”.

W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się XXVIII edycja Konkursu Przyrodniczego „Mój Las”. Organizatorem jego był Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody. Konkurs prowadzony jest dwu etapowo: I etap - na szczeblu regionalnym i II etap na szczeblu centralnym. Zadaniem uczniów, w kategorii wiekowej - szkoły podstawowe klas IV-VI, było przygotowanie pracy opisowej na temat : Co wiem o pracy leśnika. Do udziału w konkursie przystąpiły dwie osoby z naszej szkoły, które przygotowały swoją pracę w formie albumowej.  Uczennica klasy VIa Anna Cebula zdobyła wyróżnienie na etapie regionalnym.

 

4. Miejskim Konkursie Plastycznym "Moja rada na odpada".

Organizatorem konkursu była Komenda Straży Miejskiej w Kielcach. Wzięło w nim udział 5 uczniów z naszej szkoły. Zadanie uczestników konkursu polegało na wykonaniu pracy plastycznej prezentujące symbol, z którym wiąże sie nasze miasto. Do wykonania pracy należało użyć w jak największym stopniu odpadów segregowanych (surowców wtórnych). Na rozstrzygnięcie konkursu, który odbył się 19.03.2015 r., została zaproszona trójka dzieci:  Ania Sroka kl. Va,  Marta Janusz kl. Va i Angelika Chrząstowska kl. IVa.

 

     

5. XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu geologiczno-środowiskowego pt. "Nasza Ziemia -  środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro".

Polegał on na przygotowaniu przez ucznia pracy plastyczne na temat "Skrzydlaty eksperyment Ziemi". Organizatorem konkursu był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach. Tegoroczna edycja konkursu, po raz kolejny miała charakter międzynarodowy, przeprowadzona  była również na Litwie. W konkursie wzięło udział 4 uczniów naszej szkoły: Anna Cebula kl. VIa, Aleksandra Stando kl. Va, Maja Dąbrowska kl. IVa, Martyna Sadowska kl. IVa. Dwie uczennice: Anna Cebula i Martyna Sadowska zostały zaproszone na uroczyste wręczenie nagród, które odbyło się 14.05.2015 r. Martynka Sadowska otrzymała nagrodę ufundowaną przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, natomiast Ania Cebula od  sponsora Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

 

 

6.  II Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny pt. "Przyroda i jej ochrona - źródła zanieczyszczeń wody".

Organizatorem konkursu była SP nr  12 w Kielcach. Konkurs polegał na przygotowaniu posteru na temat "Źródła zanieczyszczeń wód na terenie Kielc i woj. świętokrzyskiego". W konkursie wzięły udział 2 osoby z naszej szkoły: Anna Cebula kl. VIa i Aleksandra Stando kl. Va. Uczennica klasy VIa Anna Cebula zdobyła I miejsce.

 

 

7. Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Z ekologią za pan brat”.

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym „Z ekologią za pan brat”. Organizatorem konkursu była SP nr 1 w Kielcach, a jego celem uświadomienie uczniom ich wpływu na stan środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.  Zgodnie z regulaminem przekazaliśmy do organizatora 3 prace plastyczne i 3 wiersze przygotowane przez uczniów klas IV-VI: Annę Cebulę kl. VIa, Martynę Sadowską kl. IVa i Aleksandrę Stando kl. Va.

W rezerwacie "Kamienne kręgi"

23.05.2015 r. członkowie Zielonego Patrolu udali się na wycieczkę pieszą czerwonym szlakiem turystycznym im. E. Massalskiego z Tumlina do Miedzianej Góry.  Szlak ten prowadzi przez rezerwat geologiczno-archeologiczno-przyrodniczy "Kamienne Kręgi". Obejmuje on partię szczytową Góry Grodowej (398,8 m n.p.m.) części Wzgórz Tumlińskich. Na szczycie góry wg tradycji stał gród obronny, gdzie w XIII w. chronili się mieszkańcy przed najazdami tatarskimi. W czasach potopu szwedzkiego kamienne wały kultowe służyły jako umocnienia. Był tu trzeci, poza Św. Krzyżem i Górą Dobrzeszowską ośrodek kultu pogańskiego. W centrum Kamiennych Kręgów zbudowano w 1850 r. kapliczkę p.w. Przemienienia Pańskiego w miejsce drewnianej z XVII w.

 

 

Północną część Góry Grodowej zajmuje kamieniołom Tumlin - Gród, jeden z najstarszych, wciąż czynnych, kamieniołomów kielecczyzny. Wydobywane są tu czerwone „piaskowce tumlińskie”, triasowe (sprzed 250 mln lat), znane między innymi z elewacji licznych budynków i schodów. Ciekawym miejsce na trasie naszej wędrówki był tor wyścigowy w Miedzianej Górze, gdzie obserwowaliśmy jazdę korowców samochodowych oraz motocyklistów.

Zatrzymaliśmy się również przy mogile członków AK poległych w 1944 r. z rąk hitlerowskich najeźdźców.

 

  

Rezerwat "Sufraganiec"

25.04.2015 r. członkowie Zielonego Patrolu  wędrowali ścieżką dydaktyczną podziwiając przyrodę rezerwatu "Sufraganiec". Rezerwat znajduje się poza terenem Kielc w odległości ok 5 km na północ od centrum miasta. Nazwa jego pochodzi od przepływającego przez niego strumienia Sufraganiec. Jest to rezerwat częściowy o powierzchni ok. 17 ha. Utworzony został 1961 r. Ochroną objęto tam fragment lasu mieszanego, w którym dominuje jodła z udziałem dębu, sosny, klonu, jaworu i grabu w wieku do 200 lat. Bogaty jest również podszyt i runo leśne. Wśród roślin  podlegających ochronie całkowitej w rezerwacie mają swoje stanowiska: wawrzynek wilczełyko, paprotka zwyczajna, widłak jałowcowaty i przylaszczka pospolita. Z roślin objętych częściową ochroną gatunkową występują: kopytnik pospolity, konwalia majowa, pierwiosnka wyniosła, kalina koralowa oraz kruszyna pospolita. Teren rezerwatu jest urozmaicony krajobrazowo, pofalowany. Przez rezerwat przechodzi szlak spacerowy żółty.

 

Z wizytą w Jaskini Raj

  28.03.2015 r. członkowie patrolu wybrali się do Jaskini Raj. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z najpiękniejszą jaskinią w regionie oraz obserwacja wiosennej przyrody. Oglądana przez uczniów jaskinia jest kolejnym miejscem objętym ochroną prawną, które odwiedzili. Podziwialiśmy wspaniałe stalaktyty i stalagmity oraz inne formy krasowe.  Widzieliśmy również nietoperze. W drodze powrotnej wyszukiwaliśmy oznak wiosny, która właśnie tydzień temu się rozpoczęła. Zauważyliśmy między innymi młode listki na drzewach i krzewach oraz przylaszczki. Obserwowaliśmy także dzięcioła głośno stukającego w stary konar wysokiej sosny.

 

                                                             

              

                                                      Wizyta w schronisku

                Członkowie Zielonego Patrolu odwiedzili schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. Dzieci przekazały schronisku karmę, która została zakupiona za pieniądze zebrane przez wszystkich uczniów klas IV-VI.  Podczas zorganizowanej w szkole akcji "Złotóweczka dla pieseczka" zebraliśmy 151 zł.  Już trzeci rok wspieramy to schronisko ,przekazując dary dla zwierząt.

 

Z wizytą w rezerwatach Kielc

    06.12.2014 r. członkowie patrolu wybrali się na wycieczkę, której celem było zapoznanie się z formą ochrony przyrody, jaką jest rezerwat. Najpierw odwiedziliśmy Rezerwatu Przyrody Nieożywionej im. Jana Czarnockiego na Ślichowicach. W nieczynnym obecnie kamieniołomie obejrzeliśmy odkrywkę skalną silnie przefałdowanych skał wapiennych, częściowo margli i łupków. Rośliny krzewiaste wokół rezerwatu, ze względu na dużą ilość owoców, przyciągają wiele ptaków. Udało nam się zobaczyć nawet dzięcioła. Zbiornik wodny wypełniający zagłębienie pokryty był już lodem. Następnie udaliśmy się pieszo do Rezerwatu Przyrody „Karczówka”. Wędrując przez rezerwat, dotarliśmy do miejsc, gdzie znajdują się ślady dawnych robót górniczych. Zatrzymaliśmy się także przy pomniku poświęconym powstańcom 1863 r. Na wzgórzu obejrzeliśmy zabytkowym pobernardyński zespołem klasztorny z VII wieku, a z położonego w pobliżu tarasu podziwialiśmy piękny widok naszego miasta. Podczas całej wędrówki obserwowaliśmy przyrodę, już w zimowej szacie.  

 

 

Do "Diabelskiego Kamienia"

Jesienny rajd, który odbył się 25.10.2014 r. rozpoczęliśmy w Ameliówce, z której to wędrowaliśmy dalej czerwonym szlakiem turystycznym. Najpierw, wspinając się stromą ścieżką w lesie, zdobyliśmy szczyt Dąbrówki, a następnie dotarliśmy do pomnika przyrody nieożywionej "Diabelskiego Kamienia". Ten monolit skalny ma dł. 10 m i wys. 5 m i stanowią go  kwarcytowe piaskowce kambryjskie. Zapoznaliśmy się z legendą mówiącą, jak pojawiła się ta skała w tym miejscu. Na najwyżej położonym wzniesieniu tego pasma, zwanym Klonówką, oglądaliśmy panoramę okolic oraz obserwowaliśmy startujący samolot na widocznym lotnisku w Masłowie. Podczas całej wycieczki, obserwując  przyrodę, wyszukiwaliśmy ciekawe rośliny i grzyby oraz podziwialiśmy barwy jesieni.

 

"Rajd do Chęcin"

Nasza wycieczka na trasie Czerwona Góra - Chęciny odbyła się 4.10.2014 r. Celem naszej wyprawy było poznawanie przez uczniów swojego regionu zamieszkania oraz obserwacja przyrody w porze jesiennej. Wędrowaliśmy czerwonym szlakiem turystycznym przez Wzgórze Zelejowskie. Zatrzymaliśmy się w Rezerwacie Przyrody „GóraZelejowa” - dawnym kamieniołomie, w którym to wydobywano marmur zwany „różanką zelejowską". Po dotarciu do Chęcin odwiedziliśmy Zespół Klasztorny Pofranciszkański z 1368 r., Zespół Klasztorny Sióstr Bernardynek z XVII w oraz najciekawszy zabytkowy dom tzw. „Niemczówkę” z 1570 r., w którym obejrzeliśmy film opowiadający o historii i zabytkach miasta oraz okolic Chęcin. Wspinając się na wzgórze dotarliśmy do ruin zamku królewskiego wzniesionego na przełomie XIII i XIV w. Stamtąd podziwialiśmy piękne widoki okolic.

 

 

"Rajd na Święty Krzyż"

27.09.2014 r.  Zielony Patrol  uczestniczył  w  XV  Rajdzie Pielgrzymkowym. Trasa nasza prowadziła z Paprocic przez Kobylą Górę na Św. Krzyż. Wędrując przez Świętokrzyski Park Narodowy podziwialiśmy piękny drzewostan Puszczy Jodłowej. Na szczycie zobaczyliśmy Zespół Klasztorny Benedyktynów, gdzie znajduje się relikwia Drzewa Krzyża Świętego oraz najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego  - „Kazania Świętokrzyskie” i „Rocznik Świętokrzyski Dawny”.

 

 

 

 

2013/2014

 

"Zlot Zielonych Patroli"

28.05.2014 r. wzięliśmy udział w "Zlocie Zielonych Patroli". Pierwsza częścią programu był rajd pieszy na trasie: Wzgórze Karczówka - strzelnica Komendy Wojewódzkiej Policji na Stadionie Leśnym. Podczas wędrówki przemieszczaliśmy się pomiędzy punktami kontrolnymi, na których czekały na nas ciekawe zadania np.: odgadywanie zwierząt na podstawie ich odgłosów, rozwiązywanie rebusów, malowanie kamieni i rysunku ekologicznych elektrowni, budowanie zabawki ekologicznej, prezentacja wiadomości dotyczących umiejętności rozpalania ogniska. Na mecie rajdu odbywał się zlot wszystkich patroli, które uczestniczyły w kolejnych konkurencjach, między innymi: strzelaniu z paintballu i nie tylko, wspinaczce na ściance, udzielaniu pierwszej pomocy oraz spotkaniach z pszczelarzem, szalonym chemikiem, pracownikami Geoparku i Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Na zakończenie okazało się, że właśnie My - Patrol nr 36 zdobyliśmy III miejsce.

 

 

Zajęcia EKO w Muzeum Narodowym w Kielcach

25.04.2014 r. członkowie Zielonego Patrolu wzięli udział w lekcji przyrody realizowanej na wystawie stałej Muzeum Narodowego zatytułowanej "Zwierzęta i kontynenty". Dzieci miały okazję podziwiać unikatowe gatunki zwierząt pochodzące z różnych stref klimatycznych świata oraz poznawać ich sposoby przystosowań do warunków środowiska. Uczniowie uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych pt. "Leśna lekcja" poświęconych typom lasów występujących w regionie świętokrzyskim a także zwierzętom poszczególnych warstw lasu.

 

 

Czystość powietrza w Kielcach

Podczas wędrówki Zielonego Patrolu ulicami naszego miasta prowadziliśmy obserwacje porostów na pniach drzew. Porosty to biowskaźniki czystości powietrza. Aby dokonać prawidłowej oceny stanu czystość powietrza korzystaliśmy ze skali porostowej. Niestety najwięcej spotkanych przez nas drzew porastały jedynie jednokomórkowe glony tworzące zielone naloty na korze. Przyczyną bezwzględnej pustyni bezporostowej jest duża emisja dwutlenku siarki oraz mała wilgotność powietrza Na niektórych drzewach widzieliśmy misecznicę proszkowatą oraz żółty złotorost postrzępiony. Wg skali porostowej oznacza to, że w Kielcach zanieczyszczenie powietrza jest silne.

 

 

Konkurs Ekologiczny "Przyroda i jej ochrona"

W kwietniu wzięliśmy udział w kolejnym konkursie międzyszkolnym. Organizatorem konkursu była SP nr 12 w Kielcach. Przedmiotem konkursu było opracowanie posteru na temat "Przyroda i jej ochrona". Praca wykonana przez uczennicę Annę Cebulę z klasy Va zawierała informacje o najpoważniejszych zagrożeniach dla środowiska przyrodniczego na terenie Kielc.

 

 

Pomniki przyrody

Poznawanie pomnikowych drzew naszego miasta to jedno z zadań, które realizowali członkowie Zielonego Patrolu nr 36. Podczas wędrówki przez przydzielony nam teren patrolowy, na ulicy Okólnik, odkryliśmy wspaniały pomnik przyrody 130-letni dąb szypułkowy, którego obwód pnia na wysokości 1,3 m ma 335 cm. Wiosną w koronie tego drzewa sroka zrobiła sobie gniazdo. Innym pomnikowym drzewem przez nas oglądanym była robinia biała znajdująca się na ul. Sienkiewicza, nieopodal pomnika patrona tej ulicy.

 

 

Rezerwat "Biesak - Białogon"

12.04.2014 r. członkowie Zielonego Patrolu odbyli pieszą wycieczkę, podczas której realizowali zadanie - poznawanie form ochrony przyrody w mieście. Celem naszej wędrówki był Rezerwat Przyrody „Biesak - Białogon”. Jest to nieczynny kamieniołom, w którym można obserwować odsłaniające się skały epoki kambryjskiej i ordowickiej, liczne szczątki skamieniałych ramienionogów oraz malownicze jeziorko zalewające część kamieniołomu. Wiosną jeziorko wypełniło się płazami, które złożyły tam skrzek. Cały obszar wokół rezerwatu porasta las sosnowy.

 

 

„Ze Słowika do Kielc”

29.03.2014 r. wybraliśmy się na rajd pieszy, niebieskim szlakiem turystycznym, ze Słowika do Kielc. Podczas wędrówki zajmowaliśmy się obserwacją przyrody. Szukaliśmy śladów wiosny i znaleźliśmy ich wiele. Oprócz młodych listków na  drzewach i krzewach w lesie było dużo kwiatów, głównie przylaszczki i zawilce, a także grzyby. Słyszeliśmy wiele odgłosów ptaków, widzieliśmy fruwające motyle, uciekające szybko jaszczurki oraz skrzek płazów złożony w małym strumyku. Zauważyliśmy też rozwieszone na drzewach pułapki na owady. Podczas postoju, na Górze Pierścienica, podziwialiśmy piękny widok położonego w dole naszego miasta.

 

 

Konkurs geologiczny

Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" zorganizował Państwowy Instytut Geologiczny w Kielcach. W tym roku hasło XV edycji konkursu brzmiało: "Od pionierów życia do gazu łupkowego". Głównym jej  cel było spojrzenie na przyszłość naszej planety poprzez pryzmat procesów, które kształtowały jej środowisko w przeszłości oraz poprzez obecną działalność człowieka. Reprezentantka Zielonego Patrolu  M. Domagała z kl. VI a przygotowała pracę plastyczną ukazującą świat jaki istniał w przeszłości - życie w morzu ordowickim. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju.

 

Konkurs Straży Miejskiej

W marcu wzięliśmy udział w konkursie Komendy Straży Miejskiej w Kielcach pt. "Najciekawsze hasło akcji zachęcającej do sprzątania po własnych psach". Uczestnikami konkursu było15 uczniów z kl. IV-VI, którzy przygotowali hasła pod kierunkiem pań: D. Sępioł-Skóry i J. Staniec. Motywowanie dzieci do udziału w konkursie miało na celu uświadomienie im problemu, jaki wynika z niesprzątania po swoich pupilach.

 

Z wizytą na giełdzie geologicznej

Dnia 01.03.2014 r. Zielony Patrol nr 36 odwiedził Giełdę Skał, Skamieniałości i Wyrobów Jubilerskich wystawianą w Kieleckim Centrum Kultury. Podczas tej lekcji geologii obejrzeliśmy: rzadkie okazy minerałów, skamieniałości, czy pięknie szlifowane kamienie półszlachetne. Wyroby swoje prezentowało wielu wystawców z całej Polski. Oglądane przez nas skały pochodziły z wielu rejonów świata. Oprócz tradycyjnych kolekcji mineralogicznych i paleontologicznych można było oglądać także kolekcje muszli i owadów.

 

 

Zbieramy zużyte baterie

Zbiórkę zużytych baterii na terenie szkoły prowadzimy już 6 raz. Celem naszego działania jest zmniejszenie zagrożenia dla przyrody, jakie stanowią zbierane przez nas odpady. Akcję prowadzą opiekunki Zielonego Patrolu. Rozpoczęła się ona we wrześniu i trwać będzie przez cały rok szkolny. Biorą w niej udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Od początku roku zebraliśmy 75 kg. Zużyte baterie przekazujemy do Organizacji Odzysku S.A. „REBA”, gdzie poddawane są recyklingowi.

 

 

Przedstawienie ekologiczne

Członkowie Zielonego Patrolu przygotowali występ o tematyce ekologicznej. Prezentacja przedstawienia teatralnego pt. "Krótka lekcja ekologii" odbyła się 31 stycznia 2014 r. podczas apelu szkolnego. W zaprezentowanych scenkach uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się o największych trucicielach naszej planety oraz poznali zasady, jak należy postępować, aby jej nie niszczyć i nie marnować naturalnych bogactw.

 

 

Zbieramy surowce wtórne

Zbiórka makulatury w naszej szkole odbywa się od wielu lat. Koordynatorem tej akcji są: pani L. Adach i pani U. Olszewska. Akcja trwa przez cały rok szkolny. Wszyscy uczniowie ZSO nr 29 biorą udział w rywalizacji - kto zbierze najwięcej makulatury?

Co miesiąc na tablicy samorządu szkolnego zamieszczana jest informacja o wielkości zebranego surowca przez poszczególne klasy. Pod koniec roku, po rozstrzygnięciu konkursu, zwycięska klasa, która zebrała najwięcej makulatury, otrzymuje nagrody. Nasi uczniowie bardzo chętnie przynoszą zgromadzone w swoich domach niepotrzebne surowce wtórne. Dzięki temu, że nie wyrzucają ich do śmietników, przyczyniają się do ochrony lasów.

 

 

Pomagamy ptakom

Przyszła zima! Postanowiliśmy, kolejny raz, pomóc ptakom w tym trudnym okresie. Wybraliśmy się wszyscy, 15 stycznia 2014 r., na zimowy spacer. Wędrując przez osiedle, w którym znajduje się nasza szkoła, rozwieszaliśmy na drzewach kubeczki z tłuszczem. Zapełnialiśmy karmniki, które sami wcześniej wykonaliśmy. Podczas wycieczki obserwowaliśmy, jakie ptaki korzystają z przygotowanych „ptasich stołówek”.

 

 

Akcja – „Oszczędzaj wodę, oszczędzaj energię, segreguj śmieci!”

W miesiącu styczniu członkowie Zielonego Patrolu przeprowadzili w szkole działania mające na celu oszczędzanie wody i energii elektrycznej oraz właściwe postępowanie

z odpadami. Akcja przebiegała następująco:

- 7 stycznia 2014 r. przygotowaliśmy w gablocie szkolnej gazetkę ekologiczną,

- 20 stycznia 2014 r. rozwiesiliśmy na korytarzu szkolnym, przygotowane przez dzieci, 

  plakaty oraz hasła namawiających do zmniejszenie zużycie wody i energii elektrycznej

  oraz segregowania odpadów,

Mieliśmy również okazję zaprezentować nasze działania rodzicom, którzy odwiedzili szkołę podczas semestralnej wywiadówki.

Mamy nadzieję, że akcja ta przyczyni się do oszczędzania a nie marnowania bogactwa naszej planety, jakim jest woda słodka oraz zmniejszania zużycia energii, a także do właściwego postępowania z ogromną ilością śmieci tworzącą się w domach wszystkich uczniów.

 

 

Zbiórka plastikowych nakrętek

Od początku roku prowadzimy w naszej szkole „Zakręconą akcję” - czyli zbiórkę plastikowych nakrętek. Uczestniczą w niej wszyscy nasi uczniowie oraz nauczyciele. Koordynatorem tej akcji są: pani L. Adach i pani U. Olszewska. Głównym celem zbierania tego surowca jest przekazywanie go na akcję charytatywną dla Karoliny. Akcja „Nakrętka dla Karoliny” ma na celu zebranie jak największej ilości nakrętek, za które będzie możliwość zakupienia schodołazu. Dzięki temu dziewczynka, która mieszka w bloku na IV piętrze bez windy, będzie miała możliwość wychodzenia z domu i kontaktowania się z innymi ludźmi. Ponadto zebrane nakrętki, które są odpadem trudno rozkładającym się, nie będą zalegać na wysypiskach śmieci i zostaną wykorzystane na drodze recyklingu.

 

 

Ale śmieci!

Celem grudniowej wyprawy w przydzielony nam teren patrolowy było wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci. Podczas wędrówki pilnie obserwowaliśmy wszystko dookoła nas. Niestety, znaleźliśmy miejsca bardzo zaśmiecone. Znajdowały się tam wyrzucone lodówki, środki czystości, opony, ubrania i worki z różnorodnymi artykułami. Po zlokalizowaniu tych miejsc GPS-em, przekazaliśmy informację do Straży Miejskiej w Kielcach.

 

 

Na kolejnym patrolu

13.12.2013 r. wyruszyliśmy na wycieczkę w przydzielony nam teren patrolowy. Celem naszej wyprawy było przeprowadzenie akcji dokarmiania ptaków. Na całym obszarze rozwiesiliśmy dużo pokarmu tzn. kubeczki z tłuszczem i ziarnem oraz kawałki słoniny. Podczas wędrówki poznawaliśmy przydzielony nam teren patrolowy. Obserwowaliśmy przyrodę i tereny zagospodarowane przez człowieka.

 

 

Ogólnopolski konkurs młodzieży szkolnej

Wzięliśmy udział w XXVII edycji konkursu „Mój las”. Konkurs zorganizowany został przez Zarząd Okręgowy SITLiD oraz LOP w Warszawie. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy na temat „Moje obserwacje przyrody poczynione w czasie wycieczki do lasu”. Opracowane przez uczniów albumy zawierały piękne opowiadania uzupełnione fotografiami i rysunkami. Rozstrzygnięcie I etapu nastąpi pod koniec stycznia.

 

 

Turniej Wiedzy Przyrodniczej

21.11.2013 r. członkowie Zielonego Patrolu uczestniczyli w wojewódzkim konkursie przyrodniczym skierowanym dla uczniów kl. IV-VI. Głównym organizatorem turnieju była Liga Ochrony Przyrody w Kielcach. Temat konkursu to: "Pszczoły i inne owady zapylające wokół nas". W czasie trwania olimpiady 3-osobowe drużyny uczniów rozwiązywały różnorodne zadania o charakterze intelektualnym. Uczestnicy przygotowywali również plakat nawiązujący do tematu konkursu.

 

 

Patrolujemy nasz teren

8.11.2013 r. wyruszyliśmy na pierwszą wycieczkę w przydzielony nam teren.

Celem naszej wędrówki było:

- obserwacja roślinności w patrolowanym obszarze,

- dostrzeganie jesiennych zmian w przyrody,

- ocena stanu zaśmiecenia terenu,

- poznawanie charakterystycznych cech doliny rzeki Silnicy.

 

 

Szkolny Konkurs „Przyroda i ja”

Na przełomie października i listopada opiekunki Zielonego Patrolu zorganizowały konkurs dla wszystkich uczniów kl. IV-VI. Był to konkurs literacki, w którym to dostrzeganie piękna otaczającej przyrody i wpływu człowieka na jej wygląd zostało zaprezentowane przez uczniów w formie opowiadania lub wiersza. Dla zwycięzców zostały przygotowane dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas apelu szkolnego.

 

Jaskinia Raj

19.10.2013 r. udaliśmy się na wycieczkę, której celem było zwiedzanie jaskini „Raj”. Tam zobaczyliśmy piękne formy krasowe. Następnie wędrowaliśmy czerwonym szlakiem turystycznym do Kielc. Celem naszego rajdu było:

- obserwacja przyrody jesienią,

- zdobywanie umiejętności orientacji w terenie,

- poznawanie roślinności na szlaku,

- obserwacja doliny rzeki Bobrzy.

 

 

Konkurs wojewódzki „Leśne spotkania”

We wrześniu dwie osoby z naszej szkoły – członkowie Zielonego Patrolu, wzięły udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez Leśny Kompleks Promocyjny i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Naszym mistrzem fotografii okazał się Mikołaj Szymański z klasy V, który zajął II miejsce.

 

fot. M. Juda – Nadleśnictwo Kielce

 

„Na Święty Krzyż”

28.09.2013 r. uczestniczyliśmy w Rajdzie Pielgrzymkowym na Św. Krzyż. Pierwszym miejscem naszego zwiedzania był Klasztor Cystersów w Wąchocku. Następnie udaliśmy się do Rezerwatu „Wykus”, gdzie oprócz pięknego, leśnego obszaru chronionego jest kapliczka -miejsce poświęcone partyzantom walczącym w obronie naszego świętokrzyskiego regionu. Kolejnym przystankiem było Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie. Wędrując czerwonym szlakiem z Nowej Słupi na Św. Krzyż podziwiając drzewostan Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

 

„Kadzielnia”

27.09.2013 r. zwiedzaliśmy Rezerwat Geologiczny „Kadzielnia”. Głównym celem naszej wycieczki było zwiedzanie jaskini. Podczas lekcji geologii zapoznaliśmy się z:

- przeszłością geologiczną tego obszaru,

- powstawaniem form krasowych,

- rodzajem skał i minerałów rezerwacie,

- roślinnością występującą w obrębie rezerwatu,

- ciekawostkami dotyczącymi spotykanych tam nietoperzy.

 

 

„Do Chęcin”

14.09.2013 r. wzięliśmy udział w rajdzie pieszym z Czerwonej Góry do Chęcin. Wędrowaliśmy czerwonym szlakiem turystycznym przez Wzgórze Zelejowskie, gdzie obserwowaliśmy roślinność kserotermiczną porastającą skalną grań. Podziwialiśmy dawny kamieniołom - dzisiaj rezerwat przyrody, w którym wydobywano marmur zwany „różanką zelejowską” oraz piękne widoki okolic.

Po dotarciu do Chęcin odwiedziliśmy Zespół Klasztorny Pofranciszkański z 1368 r., Zespół Klasztorny Sióstr Klarysek z XVII w oraz najciekawszy zabytkowy dom tzw. „Niemczówkę” z 1570 r., w którym obejrzeliśmy film opowiadający o historii i zabytkach miasta oraz okolic Chęcin.

 

 

„Karczówka”

13.09.2013 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Rezerwatu Krajobrazowego „Karczówka”.

Celem naszej wyprawy było zapoznanie się:

- z formą ochrony przyrody, jaką jest rezerwat

- z drzewostanem porastającym wzgórze,

- historią klasztoru na Karczówce,

- miejscami pamięci w obrębie rezerwatu,

- historią wydobywania tam rud ołowiu.