REGULAMIN III MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU BIBLIOTECZNEGO „MÓJ EX LIBRIS” 

Konkurs organizowany jest  przez bibliotekę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach

I    Organizator:
             Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach.

II    Patronat honorowy:
•    Prezydent Miasta Kielce,
•    Świętokrzyski Kurator Oświaty,
•    Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach,
•    Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
•    Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach,
•    Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,
•    Firma Księgarska „Andrzej”,
•    Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

III    Cele konkursu:
•    Popularyzacja i promocja biblioteki, książek i czytelnictwa.
•    Kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.
•    Pozyskanie oryginalnych małych form graficznych.
•    Zapoznanie uczniów z ekslibrisem jako znakiem graficznym własnych zbiorów.
•    Nabycie umiejętności sporządzania ekslibrisu różnymi technikami.

IV        Tematyka konkursu: 
EKSLIBRIS JAKO  ZNAK GRAFICZNY ZBIORÓW O TEMATYCE HISTORYCZNEJ.

V    Uczestnicy konkursu:
•    Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży kieleckich szkół.
•    Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
-    dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
-    dla uczniów klas I-III gimnazjum.

VI    Zasady konkursu:
•    Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie trzy różne; samodzielnie wykonane prace w następujących technikach:
-    rysunek tuszem, flamastrem lub cienkopisem w formacie A-3,
-    grafika komputerowa w formacie A-4 (przy wykonywaniu pracy w edytorze graficznym nie wolno używać klipartów, korzystać z gotowych rysunków i zdjęć);    
•    Na ekslibrisie wymagany jest napis Ex libris.
•    Prace konkursowe, delikatnie podpisane  na odwrocie, powinny zawierać następujące informacje:
-    imię i nazwisko ucznia, klasa,
-    nazwa i adres szkoły oraz numer telefonu,
-    imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, numer telefonu i adres  e-mail.

VII    Ocena prac:
•    Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.
•    Komisja będzie oceniać: zgodność z tematem, oryginalność i estetykę wykonania.

VIII     Terminarz:
•    Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 marca 2017 roku.
•    Wystawa pokonkursowa połączona z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się w ZSO nr 29 
      w maju 2017 r.
•  Dokładny termin  zostanie zamieszczony  w drugiej połowie kwietnia 2017 r. na stronie internetowej Organizatora (sp7.kielce.eu)

IX     Uwagi końcowe:
•    W przypadku prezentacji nadesłanych prac uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez ZSO nr 29 swych danych w zakresie: imię i nazwisko oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza.
•    Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich.
•    Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.
•    Organizator nie udziela wcześniejszych informacji o wynikach konkursu.
•    Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.
•    Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną w zbiorach biblioteki ZSO nr 29.
•    Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
•    Dodatkowe informacje udzielane będą telefonicznie: 413676187.

Organizatorzy: Wiesława Grosicka, Urszula Olszewska